Keskkonnateadlikkus tõusuteel. Eestis on populaarust kogumas keskkonnateadlik käitumine. Seda näitab ilmekalt keskkonnateematika järjest sagedasem jõudmine üleriigilisse meediasse. Kliima soojenemine, taastuvenergia, bioloogiline mitmekesisus ja jätkusuutlik- ehk säästev areng on märksõnad, mis üha rohkem ületavad uudiskünnise.

Mida tähendab säästev areng? Lihtsustatult öeldes on säästva arengu eesmärk elada mõnusalt nii, et kasutades loodusressursse jätkuks neid ka tulevastele põlvedele. Sellise mõtteviisi sisuks on püüd elada ja töötada loodusega tasakaalus, st ümbritsevale keskkonnale võimalikult vähe kahju tekitades ehk keskkonnasäästlikult.

Sisuliste teadmiste vajadus. MTÜ Ökomeedia on võtnud südameasjaks luua säästva- ja tervisliku elustiili portaal, et keskkonda puudutavate teemade levik interneti vahendusel oleks atraktiivne ja kättesaadav erinevate infovajadustega auditooriumirühmadele. Kasutades ära üha suurema hulga inimeste soodsat eelhäälestust, huvi ja positiivset hoiakut keskkonnateemade suhtes püüab uus portaal tõsta avalikkuse sisulist teadlikkust säästva ja tervisliku eluviisi küsimustes. Läbi informeerituse tõusu ja teadlikkuse kasvu suudavad inimesed lisaks välisele trendikale öko-hoiakule teha ka sisuliselt paremaid ja keskkonnale vähem kahjulikke valikuid.

Keskkonnaprobleemid on suured ja komplitseeritud teemad, mis jäävad tavalugejale üldjuhul kaugeks, kuna ei mõjuta inimest otseselt. Samas sõltub keskkonnaseisund meie igapäevastest valikutest olulisel määral. Paljud keskkonnateemad tuleb teha lugejale “söödavaks”. Paljud valdkonnad keskkonnatemaatikas peavad jõudma inimestele lähemale läbi konkreetsete näidete, kuidas üks või teine protsess inimest ennast mõjutab.

Uue portaali missioon. Uue infoportaali eesmärk on tutvustada järjest olulisemaks muutuvat teadlikku ja säästlikku eluviisi ning edendada terviklikku suhtumist iseendasse ja ümbritsevasse keskkonda. Portaal toob lugejani põhjalikumaid artikleid ja elulisi näiteid keskkonna, säästva arengu, elustiili ja muude nn öko-teemade kohta. Inimest puudutavad teemad seotakse nii lokaalsete kui globaalsete keskkonnakäsitlustega, et lugeja mõistaks oma igapäevavalikute mõju keskkonnale ning seeläbi oskaks keskkonnahoidlikumalt käituda.

Portaali eesmärl: keskkonnateadlikum inimene. Uue portaali eesmärgiks on inimese ökoloogilise jalajälje vähendamine. Portaali loojate ja tegijate sooviks on mõjutada inimesi säästvamalt tarbima ning tutvustada säästva arengu põhimõtteid võimalikult praktiliselt. Sellise informatsiooni järgi tuntakse ka kõige rohkem vajadust. Portaalis leiavad muuhulgas kajastamist Eesti rohelise majandusega seotud uudised. Portaal aitab kaasa keskkonnasäästliku tehnoloogia propageerimisele, annab praktilisi soovitusi ning jagab vihjeid täiendavaks lugemiseks keskkonnateemadel. Portaal koondab vastuseid järgmistele küsimustele: kuidas käitleda jäätmeid? Kuidas pikendada toote olelustsüklit? Kuidas säästa energiat? Millised igapäevavalikud on vähem keskkonda kahjustavad? Milline on loodusega tasakaalus olev elamisviis? Ökoloogia põhimõisted jne.

Kajastatavad valdkonnad. Keskkond: energiakriisist bioloogilise mitmekesisuseni; Ühiskond: poliitika ja inimesed, kes mõjutavad maailma; Tarbimine: eetiline- ja ökokaubandus, moest investeeringuteni; Kodu: disain ja ökoehitus, energiasääst ja jäätmekäitlus; Inimesed: inspireerivad eeskujud; Tervis: puhas elukeskkond, tervislik eluviis ja vaimne tervis; Toit: mahetoidu eelised; Majandus: ettevõtted, kellel läheb head tehes hästi; Energia: energiasääst ja taastuvenergia, päikesepatareid ja hübriidautod; Tehnoloogia: ressursse säästev innovatsioon jne. Lisaks koondab portaal vastuseid järgnevatele küsimustele: kuidas käitleda jäätmeid? Kuidas pikendada toote olelustsüklit? Kuidas säästa energiat? Millised igapäevavalikud on vähem keskkonda kahjustavad? Milline on loodusega tasakaalus olev elamisviis? Ökoloogia põhimõisted jne.

Asjatundlik, säästev, tasuta. Internetiportaal on kõige vähem keskkonda kahjustav meediakanal ning informatsioon on kiiresti ja tasuta kättesaadav üle Eesti. MTÜ Ökomeedia usub, et just sellist asjatundlikku keskkonnaportaali on lugejatele vaja, et edendada neid väärtusi, millest sõltub tulevaste põlvede heaolu. Samuti aitab uus portaal kontsentreerida erinevatesse kanalitesse killustunud temaatilised sõnumid ning põimib need kokku ühtseks infokanaliks, tehes koostööd olemasolevate infopakkujate ning muude rohelise temaatikaga seotud ettevõtete ja organisatsioonidega.