Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, mis kaardistab Eestis asetleidnud üleujutused, eristab neist olulised ning määrab üleujutusohuga seotud olulisemad riskipiirkonnad.

Üleujutuste riskijuhtimise eesmärgiks on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju. Riskide maandamine peab aga hõlmama kaitset üleujutuste eest, valmisolekut üleujutusteks, üleujutuste prognoosimist ja varajase hoiatuse süsteeme, teatas Keskkonnaministeerium.

„Üleujutused on looduslikud nähtused, mida ei saa ära hoida,“ ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist Tiia Pedusaar. „Samas aitab ka inimtegevus kaasa ulatuslike üleujutuste tõenäosuse suurenemisele ja nende negatiivsete tagajärgede tekkele,“ märkis ta, täpsustades, et kõrge suurveetase eelmisel kevadel näitas, kui oluline on ehitustegevuse planeerimine linnades, kohalikes omavalitsustes jne.

Üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu tulemusena määrati Eestis kaheksa olulist riskipiirkonda, milledest pooli ohustab rannikumere veetaseme tõusust põhjustatud üleujutus.

Tegevused üleujutustega seotud riskide hindamiseks ja maandamiseks algasid üleujutuste direktiivi vastuvõtmisega juba 2007. aastal. Direktiiv võeti üle veeseaduse muudatusega, mis jõustus 17. juulil, 2010. aastal. „Igal liikmesriigil, sealhulgas Eestil on kohustus rakendada direktiiv vesikondade põhiselt, sinna juurde kuuluvad üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, ohu ja riskikaardid ning maandamiskavad,“ ütles Pedusaar. „Alates 2015. aastast on üleujutusohuga seotud riskide hindamine ja maandamine osa veemajanduskavade koostamisest ja rakendamisest,“ täpsustas ta.

Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang on avalikkusele kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil: www.envir.ee/ujutus. Avaliku väljapaneku käigus on igaühel õigus esitada eelpoolmainitud hinnangu kohta kirjalikke ettepanekuid kuni 2. augustini 2011. a. e-mailile: tiia.pedusaar@envir.ee. Keskkonnaministeerium vastab ettepanekutele kahe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.