Juhis on mõeldud kõigile, kelle tööülesanded nõuavad liinikoridoride või teetrasside hooldamist kaitstavatel aladel ning aitab töid kavandada kaitse-eesmärkidega arvestades. Samuti aitab juhis kavandada kaitsealustel objektidel metsamajandustöid, metsaelupaikadest läbi sõitmise ja valida õigesti ladustuspaiku.

Juhis aitab juba tegevuste planeerimisel arvesse võtta, millised on Keskkonnaameti põhimõtted ja kaalutlused, et vajaminevad tööd ei kahjustaks kaitstavaid loodusväärtusi. Juhises välja toodud põhimõtted seab Keskkonnaamet vajadusel tegevuste kooskõlastamisel tingimusteks.

Teetrasside ja liinikoridoride hooldamine ning metsamajandamistööd võivad olla vältimatult vajalikud ka kaitsealustel objektidel. Juhise eesmärk on luua paremad tingimused selleks, et tööde käigus tahtmatult loodusväärtusi ei kahjustataks ning kõigil osapooltel oleks selge arusaam, kuidas tööprotsessi keskkonda säästes läbi viia. 

Kui metsamajandustöödel masinate liikumiseteed läbivad elupaigatüüpe, tuleb liikumisteed eelnevalt Keskkonnaametiga kooskõlastada. 

Juhiste eiramine ning seeläbi liikide ja elupaikade võimalik kahjustamine erinevatel töödel on vastuolus kaitse-eesmärkidega ning käsitletav keskkonnarikkumisena.

Juhis on on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel menüüpunktis Tegevused kaitstavatel aladel.