Üheksa kuuga on registreeritud 1786 keskkonnarikkumist

Keskkonnainspektsioon on tänavu üheksa kuuga registreerinud 1786 keskkonnaalast õigusrikkumist, millega seoses on trahvitud 913 isikut kogusummas 140 951 eurot. 30 isikule on määratud hoiatustrahv ning suulisi hoiatusi on tehtud 131 korral. Samuti on tehtud 16 ettekirjutust.

Kõige enam ehk 1161 rikkumist tuvastati kalapüügivaldkonnas. Arvukamalt tuvastati rikkumisi veel jäätmekäitluses ning metsavaldkonnas, kus registreeriti vastavalt 174 ja 104 rikkumist. Ülejäänud rikkumised jagunevad 13 erineva järelevalvevaldkonna vahel.

Rikkumistega kaasnenud keskkonnakahju suuruseks tuli kokku 223 787 eurot, millest ligi pool ehk 101 954 eurot langeb maapõuekaitse valdkonna arvele. Metsaõigusnormide rikkumistega kaasnes 84,6 tuhande euro suurune kahjusumma, kalapüügivaldkonnas kujunes keskkonnakahju suuruseks 26,5 tuhat eurot. Keskkonnakahju tõid kaasa ka kaitstava loodusobjekti kaitsenõuete ning jahiseaduse nõuete rikkumised. Viimatinimetatud valdkondades arvestati kahjusummadeks vastavalt 7,2 ja 3,6 tuhat eurot.

Maakondade lõikes registreeriti enim keskkonnaalaseid rikkumisi Harjumaal (347), Tartumaal (247) ja Pärnumaal (207).

2010. aasta sama perioodiga võrreldes on rikkumiste koguarv 169 rikkumise võrra vähenenud, mis näitab, et viimaste aastate langustrend jätkub.

Valdkonniti on pilt pisut erinev. Kui enamikus valdkondades on rikkumiste hulk mullusega võrreldes kahanenud, siis näiteks jäätmete ja pakendi osas on tänavu rikkumisi rohkem.

Märkimisväärsem muudatus paistab silma pakendivaldkonnas, kus rikkumiste arv on tõusnud neljalt kolmekümnele. Enamik nendest rikkumistest on registreeritud Harjumaal ning need on seotud aasta alguses läbi viidud ulatuslikuma reidiga.  

Trahvisummasid võrreldes võib öelda, et keskmine trahv on eelmise aastaga võrreldes tõusnud 142,67 eurolt 154,38 eurole.