Arhusi konventsiooni kontrollikomitee leidis juunis avaldatud otsuses, et EL rikub rahvusvahelise konventsiooni nõudeid. Komitee arvates ei taga EL konventsiooniga sätestatud keskkonnaõigusele juurdepääsu tagamise nõudeid just nende otsuste vaidlustamiseks, mille tegijaks on EL ise.

Kontrollikomitee otsus põhineb 2008. a kaasusel, milles keskkonnaorganisatsioon Client Earth leidis, et EL ei ole kodanikele ja VVO-dele taganud piisavat juurdepääsu õigusemõistmisele nii, nagu seda nõuab Liidu poolt juba 1998.a ratifitseeritud Aarhusi konventsioon. Aarhusi kontrollkomitee leidis oma 2011. a otsuses, et juhul kui Euroopa Kohus ka edaspidi EL õigust tõlgendades takistab tõhusat juurdepääsu õigusemõistmisele, on tegemist ELi poolse konventsiooni rikkumisega.

2012. a tehtud otsuses leidis Euroopa Liidu Üldkohus (I astme kohus), et Euroopa Komisjon tõlgendab Aarhusi konventsiooni liiga kitsalt, takistades sellega VVOde võimalusi Komisjoni keskkonnaalaseid otsuseid kohtus vaidlustada. Kajastasime seda lahendit ka oma 2012. a juulikuu uudiskirjas. Euroopa Komisjon vaidlustas selle otsuse EL Kohtus (II astmes) ning võitis 2015. a alguses vaidluse. Euroopa Kohus leidis viimases lahendis mh, et keskkonnaorganisatsioonid ei saa Aarhusi konventsiooni õigusmõistmist puudutavatele sätetele tugineda, kuna need ei ole piisavalt täpsed (vt ka meie selleteemalist uudiskirja uudist).

Nüüdses otsuses leidis Aarhusi kontrollkomitee, et nende 2011. a otsuses märgitud puudusi ei ole tänaseni kõrvaldatud ei muutunud kohtupraktika ega seadusandluse läbi. Seetõttu leiab komitee, et EL on konventsiooni nõudeid rikkunud ja nõuab seadusandluse korrastamist. Avalikustatud otsuse osas kujundavad lõpliku seisukoha konventsiooni liikmesriigid, kelle järgmine tippkohtumine toimub juba järgmisel aastal.

Allikas: ENDS Europe

Otsuse tekst


Loe keskkonnaõigust puudutavaid uudiseid Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast!