Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen tutvustas 12. novembril Eesti Maaülikoolis taastuvenergia aastakonverentsil TEUK XVII Eestis püstitatud väiketuulikute tootluse analüüsi, järeldusi ning ettepanekuid tulevikuks.

Peamiseks õppetunniks osutus, et väiketuulikutele sobivat asukohta tuleb hoolega valida. Ettekande aluseks oli võetud Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika instituudist professor Ivo Palu ning doktorant Lauri Ulm’i poolt 2015. aastal läbi viidud analüüs.

Sihtasutus KredEx pakkus 2012. aastal eraisikute väikeelamutele energiatarbe vähendamiseks mõeldud renoveerimistoetust, mille raames sai taotleda 70% toetust ka elektrit tootvate taastuvenergia seadmete, sh väiketuulikute kasutusele võtmiseks. Tuuleenergia klastri tellitud ja TTÜ teostatud analüüsi käigus uuriti kümne Eestis KredExi investeerimistoetusega soetatud ja püstitatud väiketuuliku tootlikkust ja tasuvust, et välja töötada ettepanekud tulevaste toetussüsteemide täiustamiseks.

Analüüsi perioodiks oli üks aasta, koostamiseks kasutati ajainfot, kogu elektrienergia toodangut, keskmist väljundvõimsust ja keskmist tuulekiirust. Metoodikana kasutati peamiselt IEC 61400-12-1 standardit, mille järgi saab hinnata ja mõõta tuuleparkide elektrienergia toodangut. Lisaks koostati mudel, mis võeti aluseks potentsiaalse aastase elektrienergia toodangu määramisel. Et Tuuleenergia Klastri liikmeid huvitas väiketuulikute analüüsimisel enim, mida sellest kogemusest oleks tuleviku tarbeks õppida, siis hinnati töös ka tuulikute asukohta – täpsemalt tuule kiirust ja ümbritsevaid objekte.

Andmete analüüs näitas, et tulemused olid oodatust kehvemad. Kõikide analüüsitud tuulikute puhul selgus, et need ei tooda piisavalt elektrienergiat kompenseerimaks tuulikusse investeerimise maksumust. Asukoha hindamisel selgus aga, et kümnest tuulikust polnud mitte ühegi asukoha puhul tegemist hea paigutusega. Kuus tuulikut oli paigaldatud halba ja neli keskmisesse asukohta. Asukoha all peetakse silmas tuulekiiruse ja turbulentsi mõju ning masti kõrgust.

Keskmine tuulekiirus analüüsitud tuulikute asukohas oli 4,75 m/s, mida ei saa pidada heaks. Tuulekiirus on hea tuuleenergia toodangu kohalt ülioluline, sest väljundvõimsus on kuupsõltuvuses tuulekiirusest. See tähendab, et ka väikesed muutused tuulekiiruses avaldavad märkimisväärset mõju elektritoodangu suurusele.

Ühes asukohas olid head tuuleolud tuulekiiruse mõttes, kuid puhangute ja turbulentsi tõttu lülitas tuulik end pidevalt välja. Lisaks kiirusele on oluline ka tuule ühtlus, kuna puhangud ja turbulents vähendavad oluliselt toodangut. Väga puhanguline tuul põhjustab tihtilugu tuuliku väljalülitamist, turbulents vähendab tänu vahelduvale mehhaanilisele koormusele aga tuuliku komponentide eluiga.

Analüüsi peamiseks järelduseks oli, et kuigi väiketuulikuid saab tänapäeval hõlpsasti kasvõi interneti kaudu soetada, siis tuleks enne tuuliku paigaldamist konsulteerida väiketuulikute ekspertidega, kes aitavad koostada elektritoodangu analüüsi ja majandusarvestused. Kui ekspert ei suuda olemaolevate andmete alusel piisava usaldusväärsusega elektrienergia toodangut prognoosida tuleks teostada täiendavalt tuulemõõtmised.

Täies mahus avaldatud artikkel on kättesaadav siit.

Analüüsi teostamist aitasid rahastada EAS-i klastrite programmist Euroopa Regionaalarengu Fond ja Tallinna Ettevõtlusamet.