Eesti Keskkonnaühenduse Koja (EKO) metsaeksperdid on märganud, et Keskkonnaamet on RMK-le väljastanud väga suure hulga metsateatisi riigi maal Mustoja maastikukaitsealal Võru maakonnas. EKO tegi Keskkonnaametile ja RMK-le ettepaneku raieplaanid tühistada.

Hetkel on planeeritud raieid kokku 287 hektaril, peamiselt harvendus- ja sanitaarraietena. Kokku on alalt planeeritud raiuda ligi 17 000 tihumeetrit puitu.

Sedavõrd suure pindalaga raiete näol on tegemist väga suure keskkonnamõjuga ning sellises mahus raiumine ohustab kaitseala metsade sidusust ja terviklikkust. Planeeritavad raied avaldavad negatiivset mõju kaitstavatele väärtustele ning vähendavad kaitseala elurikkust. Harvendus- ning sanitaarraiete käigus raiutakse välja eeskätt just sellised puud, mis on olulised metsaelustiku toetamiseks - allajäänud, tüvevigastustega, surevad ja surnud puud. Taoliste raietega kujundatakse puistud ühetaolisteks ning elustikuvaeseks.

Kuna raieteatised on antud välja enne 6. märtsi 2024. a, ei ole raieteatiste väljastamisel nende mõju kaitstavatele väärtustele hinnatud ega võimalikku looduskahju kindlaks tehtud. 

EKO eksperdid käisid aprilli keskel Mustoja maastikukaitsealal olukorraga tutvumas ning nägid, et planeeritud raied on läbi viidud osaliselt. Veel raiumata aladel leiti II kaitsekategooria liigi palu-karukella kasvukohti, mitmel pool leidus metsise tegevusjälgi, samuti III kaitsekategooria liike jne.

Seetõttu palus EKO, et Keskkonnaamet peataks väljastatud metsateatiste kehtivuse, RMK ei realiseeriks veel raiumata metsateatisi ning Keskkonnaamet viiks läbi kohase Natura hindamise, sest planeeritavad raied ei ole hetkel kooskõlas Loodusdirektiiviga. Samuti vajavad Mustoja maastikukaitseala kaitseväärtused põhjalikku inventeerimist, et kaitstavate liikide info saaks kantud keskkonnaregistrisse. Samuti vajab analüüsimist Mustoja maastikukaitseala metsade taastumispotentsiaal.

EKO saatis Keskkonnaametile ja RMK-le temaatilise pöördumise 08.05.2024.