Kolmapäeval parlamendi poolt heaks kiidetud ELi solidaarsusfondi reeglite muudatustega kiirendatakse ja tõhustatakse ELi abi looduskatastroofide tõttu kannatada saanud liikmesriikidele ja kandidaatriikidele. Muudatustega pikendatakse taotluse tähtaega 10 nädalalt 12 nädalani, sätestatakse ettemaksu määraks 10 protsenti ning lihtsustatakse abitaotluste heakskiitmise kriteeriumeid väiksemate, ”regionaalsete” katastroofide puhul.

ELi solidaarsusfond on üks kõige nähtavam näide ELi solidaarsusest. See reform teeb ELi solidaarsusfondi veelgi efektiivsemaks, ütles raportöör Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES).

Säte, mis puudutab toetuse 10 protsendilist ettemaksu määra säilitati tänu parlamendi esindajate pingutustele läbirääkimistel ELi Nõukoguga.

ELi solidaarsusfond keskendub tavaliselt suurtele katastroofidele, mille kahjud ulatuvad 3 miljardi euroni või 0,6 protsendini kahju kannatanud liikmesriigi kogurahvatulust. Kuid toetust on võimalik taotleda ka väiksema ulatusega “regionaalsete” katastroofide puhul. Viimaste puhul hakkab nüüd kehtima üks lihtne kriteerium: kahju ulatus 1,5 protsendini regionaalsest SKPst - see peaks lihtsustama Euroopa Komisjoni tööd taotluste hindamisel ja kiirendama toetuse maksmist.

Saadikud kindlustasid samuti madalama, 1 protsendilise erikünnise kehtestamise äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tagasid, et fondist võib vahendeid kasutada ka looduskatastroofide puhul, nagu näiteks põuad, mis kujunevad välja pikema aja jooksul, enne kui nende mõju on tunda.

Saadikute survel pikendati taotluste esitamise tähtaega kümnelt nädalalt kaheteistkümne nädalani ning pikendati fondi rahalise toetuse ärakasutamise perioodi ühelt aastalt 18 kuuni. Taotluse menetlemise aega lühendati 6 nädalani, mille jooksul Euroopa Komisjon peab hindama, kas fondi vahendite kasutusele võtmiseks ettenähtud tingimused on täidetud ja paika panema võimaliku fondi rahalise toetuse summa.