Juuli lõpus tegi Euroopa Kohus otsuse, kus selgitas, millistel tingimustel võib EL-õigusega vastuolus olev siseriiklik õigusakt keskkonna kaitsmise huvides jõusse jääda. Vaidlus puudutas nn KSH-direktiivi (2001/42/EÜ) ebaõiget ülevõtmist Prantsusmaal ja selle tagajärgi.

Vaidlus sai alguse sellest, kui üks Prantsuse keskkonnaorganisatsioon vaidlustas siseriiklike norme, mis olid mõeldud EL KSH-direktiivi ülevõtmiseks. Prantsuse kohus leidis, et direktiivi ülevõtmine oli tõepoolest õigusvastane. Samas tekitasid kohtule muret vastavate seaduste tagasiulatuv tühistamine.

Nimelt pidas kohus võimalikuks, et see võiks omakorda kaasa tuua kõigi nende seaduste alusel kehtestatud konkreetsete haldusotsuste tühistamise. Prantsuse õiguse kohaselt võib seejuures haldusaktide õigusvastasusele tugineda ilma konkreetse tähtajata. Seetõttu leidis Prantsuse kohus, et seaduse ja selle alusel antud haldusaktide tagasiulatuv tühistamine võiks olla keskkonnakaitse seisukohast negatiivne.

Euroopa Kohus rõhutas, et EL õigusega vastusolus olevaid norme võib kohaldada vaid juhtum-juhtumi haaval

Euroopa Kohus rõhutas esmalt, et üldiselt on siseriiklikel kohtutel kohustus tagada, et Euroopa Liidu õigust järgitaks liikmesriikides täpselt. Kui KSH direktiivi nõudeid on mingi programmi või kava keskkonnamõju hindamisel rikutud, tuleb puudused kõrvaldada. Eelduslikult tähendab see ka vastava haldusakti tühistamist.

Vaid äärmiselt erandlikel juhtudel ja iga juhtumit tähelepanelikult hinnates võib siseriiklik kohus keskkonnakaitse huvides kohaldada EL õigusega vastuolus olevaid siseriiklikke KSH-reegleid ja haldusakti jõusse jätta. Viidates varasemale lahendile asjas C-41/11 (Inter-Environnement Wallonie), toonitas kohus, et sellise erandi puhul peavad täidetud olema neli tingimust:

  • Vaidlustatud otsus peab oma sisult vastama EL keskkonnaõiguse nõuetele;

  • Uue siseriikliku otsuse vastuvõtmine ja jõustumine ei võimalda vältida tühistamisest tuleneda võivat kahjulikku keskkonnamõju;

  • Siseriikliku õigusnormi tühistamine looks keskkonnale kahjulikuma õiguslünga;

  • Siseriikliku õigusnormi võib kohaldada vaid niikaua, kui see on hädavajalik otsuse õigusvastasuse kõrvaldamiseks.

Kohus sedastas lisaks eeltoodule, et üldjuhul peaks siseriiklik kohus taotlema Euroopa Kohtult, et viimane hindaks eelpool toodud erandlike tingimuste olemasolu. Vaid juhul, kui puuduvad igasugused kahtlused erandi kohaldamise eelduse suhtes, võib liikmesriigi kohus ise erandit rakendada.

Kohtuotsuse tekst


Loe teisi keskkonnaõigust puudutavaid materjale Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast!