Euroopa Kohus selgitas septembri algul tehtud otsuses EL kasvuhoonegaaside heitekogustega kauplemise süsteemis (EU ETS) teabe esitamise kohustust, mis tuleneb EL direktiivist 2003/87. Küsimus tõstatus seoses ettevõtjatega, kes peavad EU ETS-st osa võtma ja kellele eraldatakse tasuta saastekvoote.

Eelotsustustaotlusega pöördus Euroopa Kohtu poole Berliini halduskohus juhtumis, kus elektritootja E.ON Kraftwerke taotles endale kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute (nn saastekvootide) tasuta eraldamist kolmandaks kauplemisperioodiks (2013-2020). Saksamaa vastutav amet nõudis seejärel, et ettevõtja esitaks kogu teabe, mis võiks olla saastekvootide eraldamise otsuse tegemise aluseks.

E.ON Kraftwerke ei olnud nõus kõiki soovitud andmeid esitama, kuna oli seda juba varem teinud. Ettevõtja palus Berliini halduskohtul tuvastada, et ta ei ole kohustatud esitama kogu teavet käitise võimsuse, tootmistaseme ning käitiseosa tegevuse kohta, vaid üksnes neid andmeid, mis võivad kaasa tuua saastekvootide tasuta eraldamise otsuse muutmise.

Kohus leidis antud küsimuses, et liikmesriigil on õigus teabe täielikkuse, järjepidevuse ning täpsuse tagamiseks nõuda vastavatelt ettevõtjatelt teabe esitamist kõigi kavandatavate või läbi viidud muudatuste kohta, mis puudutavad käitise võimsust, tootmisastet ja tegevust. Seejuures ei ole oluline, kas need muudatused võivad käitaja arvates muuta tasuta eraldatavate heitkoguste hulka või ei.

Euroopa Kohtu otsus C-461/15


Loe kõiki keskonnaõigust puudutavaid uudiseid Keskkonnaõiguse uudiskirjast!