Euroopa Kohus määras 19. detsembril tehtud otsustega Iirimaale trahve kokku 3,5 miljoni euro ulatuses EL keskkonnaalaste õigusnormide pikaajalise rakendamata jätmise eest. Otsused näitavad selgelt, et trahvisummad, mida võidakse EL keskkonnaõiguse normide rikkumise eest liikmesriikidele määrata, ei ole sugugi väikesed (ehkki need järgnesid antud juhul alles siis, kui liikmesriik ka kohtuotsust ei täitnud). Antud kohtuasjades luges Euroopa Kohus oluliseks just selle, et EL õigusnormidest tulenevad kohustused on täitmata pikaajaliselt.

Esiteks peab Iirimaa maksma 1,5 miljonit eurot selle eest, et ei täitnud õigeaegselt 2008. aastast pärinevat Euroopa Kohtu otsust, mille kohaselt Iirimaa ei võtnud õigesti üle EL keskkonnamõju hindamise (KMH) direktiivi (85/337). Iirimaa oli sätestanud KMH kohustusega projektide künnised (st projektide mahud) leebemana kui direktiivis ette nähtud.

Lisaks peab Iirimaa maksma 2 miljonit eurot selle eest, et ei ole täielikult täitnud 2009. aastast pärinevat Euroopa Kohtu otsust, mille kohaselt Iirimaa ei täitnud EL jäätmedirektiivist (75/442/EMÜ) tulenevaid kohustusi seoses maapiirkondades olmereovee kõrvaldamise süsteemidega.

Kuna selle direktiivi nõudeid ei ole Iirimaa kohtu hinnangul tänaseni täielikult täitnud, peab Iirimaa maksma lisaks jooksvalt trahvi 12 000 eurot päevas iga päeva eest, mil nõuete täitmisega veel viivitatakse.

Varasemas praktikas on vaid kolmele EL liikmesriigile määratud trahvisummad Euroopa Kohtu otsuste täitmata jätmise eest (Kreekale seoses ohtlike jäätmetega, Hispaaniale seoses suplusvee kvaliteediga ning Prantsusmaale seoses GMO direktiiviga). Seejuures määras kohus Iirimaale trahviks väiksema summa kui Euroopa Komisjon algselt nõudis (kahe kohtuasja peale kokku üle 9 milj euro), võttes muuhulgas arvesse Iirimaa majanduskriisi tõttu vähenenud maksevõimet.

Olukorra muudab veelgi huvitavamaks asjaolu, et Iirimaa on 2013. a esimesel poolel Euroopa Liidu eesistujamaaks, juhtides liikmesriikide tööd ning mõjutades kindlasti ka EL tegevusplaane.


Euroopa Kohtu otsused asjades C-279/11 ja C-374/11 (ingl k)

Käesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse igakuisest keskkonnaõiguse uudiskirjast, mille väljaandmist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.