Euroopa Kohus tegi septembri lõpus otsuse kohtuasjas, milles selgitas elektrimüüjate õigust saada riiklike ja regionaalseid taastuvenergiatoetusi.

Taotlus esitati Euroopa Kohtule kohtuvaidluses, mille poolteks on Essent Belgium NV ja Flandria regioonivalitsus jt. Vaidlus puudutas Belgia regioonivalitsuse lepinguvälist vastutust selliste piirkondlike õigusaktide vastuvõtmise eest, mis annavad õiguse saada taastuvenergiatoetusi kahel juhul:

  • Kui see on taastuvatest allikatest pärinev (nn roheline) elekter, mis on toodetud ja võrku suunatud kõnealuses regioonis;

  • see elekter on toodetud ja võrku suunatud mujal selles riigis (Belgias).

Essent Belgium, kes tarnib Flandria piirkonna ettevõtetele ja eraklientidele peamiselt Madalmaadest imporditud rohelist elektrit, leidis et vastavate seaduste tõttu jäi ta ebaseaduslikult ilma Flandrias asuvas jaotusvõrgus antavatest taastuvenergiatoetustest ning on seetõttu kandnud rahalist kahju.

Euroopa Kohus leidis, et kohtuasjas käsitletavad õigusaktid võivad takistada teistest liikmesriikidest pärit elektri, eelkõige rohelise elektri, importi. Samuti ei vasta õigusaktid proportsionaalsuse põhimõttele, sest sekkumine kaupade ja teenuste vabasse liikumisse ei ole kuidagi põhjendatud. Erinevalt mõningastest teistest toetusskeemidest ei olnud antud juhul otseseks kasusaajaks mitte elektritootjad, vaid tarnijad. Seega ei pidanud kohus skeemi elektritootmise soodustamise seisukohalt vajalikuks ja sobivaks. Seetõttu leidis kohus, et Flandria õigusaktid olid vastuolus EL elektrienergia siseturu ühiseeskirja direktiiviga 2003/54.

Euroopa Kohtu otsus C-492/14


Loe keskkonnaõigusalaseid uudiseid Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast!