Euroopa Komisjon kuulutas looduse ja bioloogilise rikkuse kaitseks välja iga-aastase projektikonkursi, mida rahastatakse Euroopa keskkonnaprogrammi LIFE+ raames.

Kokku on toetuslepingute kaasrahastamiseks eraldatud 267 miljonit eurot. Projektiettepanekuid oodatakse ühes kolmest programmi valdkonnast: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning teave ja teabevahetus.

Esimeses programmi valdkonnas esitatud projektid peavad kaasa aitama ohustatud liikide ja nende elupaikade kaitsele ning Natura 2000 võrgustiku rakendamisele. Kaasrahastamise määr on tavaliselt 50%, kuid esmatähtsate liikide ja elupaikade puhul võib tõusta kuni 75 protsendini.

Keskkonnapoliitika ja juhtimistava projekte toetatakse kuni 50% ulatuses, kui tegemist on algatustega, mis tõhustavad ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist, tugevdavad keskkonnapoliitika teadmistebaasi ning parandavad keskkonnateabe kättesaadavust seire ning sealhulgas metsaseire abil.

Teabe ja teabevahetuse projektid on seotud teavitustööga ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatega keskkonna, looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise valdkonnas ning samuti metsatulekahjude vältimisega.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. juuli 2011.

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on 2,143 miljardit eurot. Aastas korraldatakse üks projektikonkurss. 2010. aastal rahastati kokku 210 projekti

Täpsem teave taotlemise kohta Euroopa Komisjoni kodulehelt.