Euroopa komisjon hakkab välja selgitama linna, kes saab maineka rohelise pealinna tiitli 2014. aastal. Euroopa rohelise pealinna auhinnaga tunnustatakse linnu, kes on esirinnas keskkonnasõbraliku linnaelu korraldamisel ja kes võivad olla eeskujuks teistele.

Iga-aastase auhinna eesmärk on aidata Euroopa linnadel muutuda atraktiivsemaks ja tervislikumaks elukeskkonnaks. Seni on rohelise pealinna tiitel omistatud neljale linnale: Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz ja Nantes, vastavalt aastatel 2010–2013.

„Euroopa rohelise pealinna auhind on võimas stiimul, et veenda kohalikke ametiasutusi selles, et jätkusuutlik linnaareng on tulevase edu pant. Ootan huviga uusi taotlusi kogu Euroopast. Need peaksid kajastama seda, kuidas investeeringuid keskkonnakaitsesse saab ühendada majanduskasvu ja parema heaoluga," ütles komsijoni volinik Potočnik.

Kõik üle 200 000 elanikuga Euroopa linnad saavad taotleda Euroopa 2014. aasta rohelise pealinna tiitlit. Auhinda saavad taotleda ELi liikmesriikide, kandidaatriikide (Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Horvaatia, Montenegro ja Island) ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide (Island, Norra ja Liechtenstein) linnad. Riikides, kus ei ole üle 200 000 elanikuga linnu, võib tiitlit taotleda suurim linn.

Auhinna kolm peamist eesmärki on järgmised:

  • tunnustada linnu, kes on järjekindlalt saavutanud kõrgeid keskkonnaeesmärke;

  • innustada linnu seadma ambitsioonikaid eesmärke keskkonna parandamiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks ning

  • olla eeskujuks teistele linnadele ning edendada parimaid tavasid ja kogemusi kõigis Euroopa linnades.

Taotlusi hinnatakse 12 näitaja alusel: kohapealne tegevus ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemisel, transport, linna rohealad, jäätmeteke ja -käitlus, loodus ja bioloogiline mitmekesisus, õhk, vee tarbimine, reovee puhastamine, ökoinnovatsioon ja jätkusuutlik tööhõive, kohaliku omavalitsuse keskkonnahaldus ja energiatõhusus.

Linnad saavad taotluse esitada veebipõhise taotlusvormi kaudu, mis on kättesaadav kodulehel. 2014. aasta tiitli taotluse esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2011. Võitja kohta teeb otsuse rahvusvaheline žürii, keda aitavad selles eri keskkonnavaldkondade rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid. Võitja tehakse teatavaks 2012. aasta juunis.

Euroopa rohelise pealinna auhind loodi rohelise mõtteviisiga linnade algatusel. Esialgse mõtte käis välja endine Tallinna linnapea Jüri Ratas 15. mail 2006 Tallinnas toimunud kohtumisel, kus Euroopa 15 linna ja Eesti Linnade Liit kirjutasid alla ühisele vastastikuse mõistmise memorandumile sellise auhinna loomise kohta.

Praegune Euroopa on peamiselt linnaühiskond – neli Eurooplast viiest elab linnas. Enamik meie ühiskonna keskkonnaprobleeme on seotud linnapiirkondadega, kuid just need piirkonnad suudavad ühendada jõu ja nõu selliste probleemide lahendamiseks. Euroopa rohelise pealinna auhinna eesmärk on edendada ja tunnustada jõupingutusi, innustada linnu veelgi aktiivsemalt tegutsema ning tuua esile linnades kehtivad parimad tavad ja soodustada nende vahetamist Euroopa linnade vahel.

Lisaks teiste linnade inspireerimisele aitab auhind tõsta asjaomase linna mainet ja atraktiivsust külastus-, elu- ja töökohana.