Keskkonnaministeerium avalikustas juuli lõpus määruse eelnõu, millega muudetaks heit- ja sademevee ärajuhtimisele kehtestatud nõudeid. Määruse eesmärgiks oleks viia heit- ja sademevee nõuete määrus vastavusse veekeskkonnale ohtlike ainete määruses tehtud muudatustega. Muudetaks ohtlike ainete (ained või ühendid, mis põhjustavad elusorganismides ja ökosüsteemides pöördumatuid muudatusi, sh surma, geneetilisi kahjustusi ja organite kahjustusi) lubatavaid sisaldusi heit- ja sademevees ning tehaks mõned muud täpsustused.

Täpsemalt planeeritakse mh muuta järgmist:

  • Muudetaks heit- ja sademevee ohtlike ainete sisalduse konkreetseid numbrilisi piirväärtuseid, mille tulemusel muutuksid normid leebemaks. Varasemalt olid piirväärtused samad, mis pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused. Edaspidi lähtutaks piirväärtuste seadmisel ainete looduslikust leidumisest, nende kasutamisest ning toksilisusest veeökosüsteemidele ja inimesele. Piirväärtuse seadmise lähtekohaks oleks ainete toksilisus, lähtudes kas inimeste või ökosüsteemi vajadustest (kumb iganes on tundlikum). Näiteks suureneks seetõttu kaadmiumi ja kroomi lubatud sisaldused heitvees;

  • Kehtestataks nõuded segunemispiirkonna (veekogu osa, kus normidele mittevastav heide põhjustab kvaliteedinormide ületamist) määramiseks. Edaspidi määrataks segunemispiirkonda vastavalt kas soovituslikele arvutusmeetoditele (sellisel juhul tuleks proovid võtta ainult vahetult väljaspool arvestuslikku segunemispiirkonda) või määrataks tegelik segunemispiirkond veeproovide alusel, võttes veeproove heitvee väljalasust nii kaugelt, kus veeproov ohtliku aine ületamist või keelatud aine esinemist enam ei näita;

  • Eelnõuga täpsustataks käitumist olukorras, kus nõuete täitmiseks mõeldud tegevuskavas seatud üleminekuaja jooksul ei suudeta nõudeid ohtlike ainete sisalduse kohta heitvees täita. Kui heitvesi ei vasta nõuetele ja loa omaja tõendab, et ta on ellu viinud kõik tegevuskavas kavandatud tööd ning kasutab parimat võimalikku tehnikat, koostataks uus tegevuskava.

Muudatused peaksid eelnõu koostajate hinnangul kaotama liigselt ranged ja ettevõtjale koormavad piirväärtused ning peaks muutma nõuete täitmise selgemaks, lihtsamaks ja paindlikumaks.

Materjalid eelnõude infosüsteemis


Loe kõiki Keskonnaõiguse uudiskirja lugusid siit!