Wise’i tellimusel uuris Kantar Emor kolmandat korda 16-19aastaste noorte eelistusi tulevase eriala valikul. Selgus, et kuigi eelmisel aastal huvi tehnoloogiaalase hariduse vastu vähenes, on see tänavu taas tõusutrendil, eriti just maapiirkondades. Tehnoloogia- või idufirmas näeb end tulevikus töötamas kolmandik noortest.

“Tänapäeva nutikad noored mõistavad, et tehnoloogiast on saanud meie igapäevaelu loomulik osa. Tehnoloogiaalased teadmised aitavad erinevaid valdkondi sidudes iganenud praktikaid värskendada ja meie ühiskonda tervikuna edasi viia. Nii peavad noored ka sellealast haridust järjest tähtsamaks, olenemata, kas soovitakse saada õpetajaks, veterinaariks, turundajaks või disaineriks,” selgitab Wise’i tootejuht Lars Trunin. 

Wise on noorte haridusalaseid ning karjäärivaliku eelistusi uurinud 2018., 2021. ning 2022. aastal. Sel kevadel läbi viidud uuringu tulemused näitavad:

Tehnoloogiaalane haridus huvitab ligi veerandit ehk 23% noortest. Pärast möödunud aasta väikeset langust on see jõudnud samale tasemele kui 2018. aastal. Neist 7% plaanib kindlasti mõnd tehnoloogiaga seotud eriala õppida ning 16% noortest peab seda tõenäoliseks.

Huvi tehnoloogiaalase hariduse vastu on enim tõusnud maapiirkondades. Erinevalt 2021. aasta uuringust on tehnoloogiahuvi sel aastal suurem väljaspool Tallinnat elavate noorte seas, kasvades maapiirkondades 23 protsendilt 36ni.
Tehnoloogiahuvi on jätkuvalt suurem noormeeste seas. Mõne tehnoloogiaeriala õppimisest on huvitatud enam kui kolmandik (36%) noormehi, kuid vaid 11% neidudest. 
Iga kolmas (34%) vastanu soovib tulevikus töötada tehnoloogia- või idufirmas. Tehnoloogiavallas töötada ei soovi aga ligi veerand (23%) vastanud noortest. See näitaja on kõrgem kui 2018. aastal, kuid madalam kui 2021. aasta uuringus. Kui eestlaste seas on näitaja võrreldes eelmise aastaga sarnasel tasemel, siis teiste rahvuste esindajate seas on see tõusnud enam kui kolmandiku võrra, jõudes 39% protsendini. 

“Noorte laialdane tehnoloogiahuvi on rõõmustav, kuid uuringu tulemused näitavad ka kitsaskohti, millega peame aktiivselt tegelema. Üheks probleemiks terves sektoris on naiste silmnähtavalt väiksem esindatus tehnilistes rollides. Et seda muuta, peame pöörama tähelepanu noorte harimisele ning avama tehnoloogiamaailma võimalusi eriti just tüdrukutele,” julgustab Lars Trunin ettevõtteid tegutsema.

“Mitmeid sellealaseid algatusi on juba käima lükatud, kuid tööpõld on veel lai. Wise’is alustasime näiteks Wise Women Code sündmustesarjaga, kus pakume programmeerimisest huvitatud naistele võimalust oma teadmisi täiendada ning võrgustikku luua. Noorema sihtrühma jaoks töötasime koos ekspertidega välja Wise’i ettevõtlusõppe materjalid, inspireerime noori läbi mentorluse ja töötubade ning toetudes varasematele uuringutele kaasame positiivsete eeskujudena oma ägedaid töötajaid,” lisab ta. 

Uuringu viis läbi Kantar Emor 2022. aasta kevadel, kasutades veebiintervjuusid ehk CAWI-meetodit. Sihtrühma moodustasid 21/22. õppeaasta põhikooli 9. klassi, üldhariduskooli gümnaasiumiastme või muu keskharidust andva õppeasutuse õpilased. Uuringus osales 344 noort.