Juuni lõpus jõustus jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistu muutmise määrus, millega lisatakse taaskasutustoimingusse uus alamtoiming (jäätmete taaskasutamine tagasitäitena) ning ilmastikutingimustega seotud energiatõhususe ja küttekraadipäeva väärtusega seotud meetodid (kaks viimast on vajalikud EL direktiivi 2015/1127 ülevõtmiseks).

Täpsemad muudatused on järgnevad:

  • Taaskasutamistoimingute loetellu lisatakse uus alamtoiming kooditähisega R5t, millega tähistatakse jäätmete tagasitäiteks (jäätmete kasutamine maa-alade täitmise, taastamise või kaevandatud maa-ala korrastamise eesmärgil) kasutamist. Praktikas on muudatus vajalik ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutamise kontrolliks. Muudatus nõuab jäätmete taaskasutamise tagasitäitmise kajastamist keskkonnalubades. See aitab kaasa ka Keskkonnaagentuuri töökoormuse vähendamisele, sest võimaldab edaspidi ettevõtete esitatavaid andmeid jäätmete tagasitäitmiseks kasutamise kohta automaatselt koondada. Vastav muudatus jõustub 1. jaanuaril 2017. a;

  • Kehtestatakse ilmastikutingimusi arvestav paranduskoefitsent, mida saab arvestada jäätmepõletustehaste energiatõhususe arvutamisel ning sätestatakse küttekraadipäeva väärtuse arvutamise meetod. Need muudatused on vajalikud selleks, et selgitada, kas jäätmepõletustehastes toimuv jäätmete põletamine on taaskasutamine (jäätmeid kasutatakse kütusena või energiaallikana) või kõrvaldamine. Paranduskoefitsendi arvutamisel tuleb arvutada välja küttekraadipäev, mille eesmärgiks on selgitada välja energia hulk, mis on vajalik hoonete kütmiseks aktsepteeritava tasemeni.

Määruse muudatused võimaldavad taaskasutamistoimingute andmete automaatset koondamist, kuna enam ei pea Keskkonnaagentuuri töötajad ettevõtete tegevusalade analüüsi põhjal käsitsi eristama jäätmete tagasitäitmiseks kasutamist muudest toimingutest. Samuti paraneb ülevaade jäätmete käitlemisest erinevate taaskasutamistoimingute läbi.

Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a määruse nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud” muutmine


Loe rohkem Keskkonnaõiguse Keskuse koduleheküljelt