Keskkonnaministeerium karmistas kütteõlidele kohandatavaid keskkonnanõudeid, et vähendada keskkonnale tekitatavat kahju.

Viimastel aastatel on palju probleeme tekitanud vanaõlide segamine kütteõlidesse ja nende kateldes põletamine. Seda kinnitab ka Keskkonnaministeeriumi tellitud uuring, mis näitas, et kütteõlidesse segatakse vanaõlisid, õlijäätmeid, kergestilenduvaid ohtlikke ühendeid, lahusteid ja muid kemikaale. Sellise olukorra tekkimist on soodustanud ka kütteõlide kohta esitatavate keskkonnanõuete puudumine, sest seni oli Euroopa Liidu direktiivi järgi seatud piirmäärad ainult väävlisisaldusele.

Kuna vanaõlide põletamine selleks mitte ettenähtud kohtades, näiteks katlamajades, on kahjulik nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale, siis tekkis vajadus kehtestada keskkonnanõuded kergele ja raskele kütteõlile ning põlevkivikütteõlile.

Kütteõlide keskkonnanõuete kehtestamisel on arvesse võetud teistes riikides kehtestatud nõudeid ja mitmeid kasutusel olevad standardeid. Võrreldud on Soomes, Rootsis ja Saksamaal kehtestatud nõudeid ja standardeid ning arvestatud on ka Eestis toodetavate põlevkiviõlide parameetreid.

Katlamajade operaatoritel tuleks pöörata erilist tähelepanu oma õlimahutite seisukorrale, sest aastate jooksul on mahutite põhja settinud erinevaid jääkaineid. Mahutid oleks mõistlik puhastada, sest siis vabanetakse jääkainetest ja kütteõlide keskkonnanõuete kontrollimisel saadakse adekvaatne tulemus. Vastasel juhul tekib olukord, kus keskkonnanõuetele vastav kütteõli võib osutuda nõuetele mittevastavaks. 

Kindlasti soovitatakse katlamajadel võtta kütteõlide müüja või vahendaja käest kütteõliproov, mis on hilisemate vaidluste aluseks juhul, kui kontrollitulemused näitavad, et mahutitesse on sattunud keskkonnanõuetele mittevastav kütteõli.

Kvaliteetsete ja keskkonnanõuetele vastavate kütteõlide kasutamine ja müümine peaks olema kõigi ettevõttete eesmärk tagamaks puhtamat elukeskkonda ja vältimaks võimalikke kahjustusi, mida ebakvaliteetsed kütteõlid võivad tekitada.

Uued keskkonnanõuded on kooskõlastatud Euroopa Komisjoniga ning on leitavad keskkonnaministri määruse „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded,  biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ lisades 6, 7 ja 8.

Määrus jõustus täna, 30. juunil 2014.