Vedelkütuse kvaliteedil on oluline mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. See mõjutab põlemisprotsessidest tekkivaid saasteainete heitkoguseid ja seeläbi õhukvaliteeti.

Parema õhukvaliteedi tagamiseks on kehtestatud erinevad keskkonnanõuded, millele sisepõlemismootorites ja kütteõlidena kasutatavad vedelkütused peavad vastama. Antud valdkonna pidev seire võimaldab saada ülevaadet kütuseturul toimuvast ning tagada ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eestis.

Kütuseseire andmekogu on osa riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille eesmärgiks on koondada kütuseseire andmed ühtsesse andmekogusse ning ühtlasi tagada avalikkuse parem ligipääs neile.

Andmekogu avalik osa võimaldab leida ajakohase info tanklate ja paiksete mahutite asukohaandmete ning neis viimase viie aasta jooksul teostatud kütuseseire tulemuste kohta. Samuti leiab andmekogust viited vedelkütuse kvaliteedi aruannetele.

Kasutajad leiavad andmekogust neid huvitava info otsingusüsteemi abil. Otsida saab kütuseseireid tulemuste, proovivõtmise ajavahemiku, konkreetse tankla või paikse mahuti asukoha ning ettevõtte nime järgi.

Näiteks bensiiniproovides määratakse seire käigus mitmeid näitajaid nagu: oktaaniarvud, väävli-, plii- ja mangaanisisaldus, benseeni ja süsivesinike sisaldus, aururõhk jm. Juhul kui üks nimetatud näitajatest osutub negatiivseks, kantakse tulemus kütuseseire andmekogusse kui nõuetele mittevastav kütus. Negatiivsed tulemused märgitakse andmekogus punase ning positiivsed tulemused rohelise värviga.

Parema õhukvaliteedi kõrval on oluline tagada ka tarbijatele kvaliteetne mootorikütus, sest keskkonnanõuetele mittevastav kütus võib suurendada mootoritest tuleneva saasteainete eraldumise kogust ning rikkuda mootoreid.

Milline on kütusekvaliteet Sinu kodukoha tanklas, saab nüüdsest järgi vaadata  Kütuseseire andmekogust, kuhu on koondatud Eestis müüdavate ja kasutatavate vedelkütuste kvaliteedi seireandmed.