Eesti kaheksa kalanduse kohalikku tegevusrühma saavad taotleda Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist rahastust kogukonna juhitud kohalikuks arenguks. Meetme eesmärk on säilitada ja arendada kohapealset elu ja tagada sektori majanduslik konkurentsivõime.

„Meede on selleks, et tõsta kalanduspiirkondade kalandusettevõtjate konkurentsivõimet, suurendada kalurite sissetulekut, luua ja säilitada töökohti ning aidata kaluritel omandada uusi teadmisi ja oskusi. Kalanduspiirkondades on oluline kasutada paremini ära kohalikke eripärasid ja ressursse, sh tööjõudu, võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi ja arendada kohaliku toidu tootmist. Ettevõtjatele suunatud tegevuste kaudu soodustab meede piirkondade majanduse arengut,“ selgitas regionaalminister Piret Hartman.

Toetusmeetme laiem eesmärk on innustada Eesti rannapiirkondade kalurkonda näitama üles enam initsiatiivi; selleks viiakse meetme tegevuste kavandamise ja tegevusteks toetuse andmise otsustustasand piirkondadesse kohapeale. See aitab tõsta kohalike kalanduskogukondade huvi oma kalanduspiirkonna arengu vastu ja anda neile ka meetme rakendamisega kaasneva vastutuse.

„Meetme eelarve kasutamiseks koostas iga kalanduse tegevusrühm oma kalanduspiirkonna jaoks kohaliku arengu strateegia, kus pandi paika eesmärgid perioodiks 2023–2029 ning määratleti eesmärkide saavutamiseks vajalik eelarve,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik Margus Medell.

Perioodil 2024–2027 suunatakse rannapiirkondade arendamiseks läbi kalanduse kohalike tegevusrühmade projektitoetustena ühtekokku 24 906 919 eurot, mis jaguneb kuue tegevussuuna vahel.

Suurim osa projektitoetuste summast (6 216 526 eurot  ehk 25% toetuse eelarvest), suunatakse kohaliku tähtsusega väikeste kalasadamate arendamiseks;

  • 5 556 166 eurot (22,3%) on vee-elusressursside väärindamiseks;
  • kalandus- ja merendustraditsioonide edendamiseks saab projektitoetust küsida 4 997 069 euro (20%) ulatuses;
  • ranna- ja siseveekalurite majandustegevuse mitmekesistamiseks on meetme eelarvest plaanitud kokku 4 459 007 eurot (17,9%);
  • looduskeskkonda parendavate tegevuste elluviimiseks pakutakse toetuse taotlejatele 1 705 317 eurot (6,8%);
  • kalurite teadmiste ja oskuste suurendamiseks on 1 972 831 eurot (7,9%).
  • Regionaalministri allkirjastatud käskkirjad võimaldavad avada Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi meetme „Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus“ esimesi projektitaotlusvoore juba sel varasuvel.