Ehitustööd kergliiklusteede rajamiseks Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal on ajutiselt peatatud, sest piirkonnas märgati pesapaika valivat kanakulli. Tallinna linn soovib sellel ajal taas avada arutelu kohaliku kogukonnaga, et leida piirkonna arendamiseks veel paremaid lahendusi.

Praegu on saabumas lindude pesitsuse aeg ning lindude tahtlik häirimine pesitsusperioodil ei ole lubatud. Kanakull kuulub Eestis II kaitsekategooriasse, kuhu on arvatud väga piiratud alal või vähestes elupaikades esinevad liigid, kes ohutegurite jätkumisel võivad sattuda hävimisohtu. Harju maakonnas on neli kaitsealust kanakulli püsielupaika. Keskkonnaministri määrusega on kehtestatud kanakulli püsielupaikade kaitse-eeskiri, mille kohaselt tuleb kaitsta ka neid elupaiku, mis asuvad väljaspool kaitsealasid.

„Kanakull valib pesapaika märtsis ja aprillis, seega tuleb pesapaikade selgumiseni ehitustööd peatada. Kuid sellega andis loodus ise meile võimaluse korraks aeg maha võtta ning veel kord SA Eesti Terviserajad eestvedamisel koostatud projekti kogukonnale tutvustada ja selle üle arutada,“ sõnas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Soovime kindlasti veel kord huvitatud osapooli kaasata ja leida piirkonna arendamiseks parimad võimalikud lahendused, mis sobiksid kogukonnale ja oleksid kooskõlas ka linna strateegiliste eesmärkidega.“

„Nõmme-Mustamäe terviseradade ehitusloas on algusest peale kehtestatud tingimus, kus kanakulli elupaigas on raie ja ehitustegevus keelatud kogu pesitsusperioodi jooksul. Tööd saavad jätkuda augustis ning selleks ajaks loodame koostöös kogukonnaga jõuda lahendusteni, millega oleksid rahul kõik osapooled,“ lisas Nõmme linnaosa vanem Lauri Paeveer.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kergliiklusteede projekt on koostatud SA Eesti Terviserajad eestvedamisel ja on osa suuremast terviseradade võrgustikust, mis paikneb Mustamäe ja Nõmme linnaosade piiril. Projekti laiemaks eesmärgiks on keskkonnahoidlikuma, puhtama, turvalisema ja aktiivsema linnakeskkonna loomine.

Projekti kohaselt on kavas rajada terviserajad ning laiendada kergliiklusteede võrgustikku. Uuendatakse olemasolevad jalgteed ja käigurajad ning tänavavalgustus, ehitatavad terviserajad viiakse kokku olemasolevate kergliiklusteedega. Pargi kasutamiseks luuakse mitmekesisemaid võimalusi, jalgsi ja rattaga liikumine muudetakse mugavamaks ja turvalisemaks.

Arvesse on juba võetud MTÜ Nõmme Tee Selts ettepanekuid – muuhulgas on miinimumini viidud asfalteeritavate kergliiklusteede arv, muudetud Piiri tänava parkla kujundust ja lisatud sellega külgnevat kõnniteed. Keskkonnaameti loal on ühe teelõigu äärest ümber istutatud kaitsealuseid taimi, et väärtuslikud liigid rekonstrueerimistööde käigus kannatada ei saaks. Kevade teises pooles kavatseb linn välja tulla konkreetsemate plaanidega, et kohalikud elanikud ja teised huvilised saaksid arutellu panustada.

Ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, töid teostab Altos Teed OÜ. Tööde maksumus on üle 945 400 euro.