Kuni septembri alguseni ootab keskkonnaministeerium inimestelt teavet, millised kohaliku tasandi veekogude probleemid vajavad nende arvates lahendust. Nimelt käivitus oluliste veemajandusprobleemide ülevaate kuus kuud kestev avalik väljapanek. Vastavalt veeseadusele korraldatakse selle aja jooksul ka avalikke arutelusid.

  • Veemajandus
  • 9. aprill 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Oodatud on info selle kohta, missugust survet avaldab piirkondlik tegevus veekogudele, aga ka kuidas mõjutavad keskkonnakasutuse piirangud kohalikku tegevust.

Dokumentide eelnõud on leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2021-2027 ning kättesaadavad ka kohalikest Keskkonnaameti kontoritest.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Reet Ulmi sõnul näitab ülevaade, et tähelepanu vajavateks veemajandusprobleemideks on kujunemas võõrliikide sissetung ja toitained hajukoormusest.

„Invasiivsete võõrliikide tõttu on vee-elustik kahjustunud Peipsi järves ja Emajõe alam- ja keskjooksul, kus järjest enam domineerib rändvähk. Rannikuvees levib mudakrabi, kes on arvatavasti siia jõudnud laevade ballastveega,“ lausus Ulm.

Positiivse poole pealt on viimastel aastatel aga oluliselt vähenenud fosforikoormus veekogudele ja kalade liikumiseks on avatud suur hulk paise.  Tänaseks on Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja SA KIK Keskkonnaprogrammi toetuste abil tekitatud kalade rändevõimalused ligi sajal paisul. Nendest 22 juhul on pais likvideeritud, 69 paisule on kalade läbipääsu tagamiseks rajatud looduslähedane kalapääs ning 9 paisule on rajatud tehislik kalapääs.

Oluliste veemajandusprobleemidena tuuakse ülevaates esile veekasutuse liigid ja koormused, mis kõige tõenäolisemalt ei võimalda veemajanduskavades püstitatud keskkonnaeesmärkide saavutamist aastaks 2021. Nende hulgas on näiteks veekogude tõkestamine, maaparanduse ja paisudega hüdromorfoloogia muutmine ja põllumajanduslik hajukoormus.

Ülevaates on veemajandusprobleemid jaotatud kolmeks – seal on kokkuvõte praegusest ja varasemast olukorrast ning tulevikku kavandatud tegevustest.

Kuhu oma mõtetega pöörduda?

Ülevaadete ja analüüside tehniliseks meeskonnaks ja konsultandiks on AS MAVES, kus kontaktisikuks on Karl Kupits, tel: 656 7300, e-posti aadress karl@maves.ee. Keskkonnaministeeriumi kontaktisik Reet Ulm, Tel: 626 2857, e-posti aadress reet.ulm@envir.ee ja Keskkonnaameti kontaktisik Elina Leiner, Tel: 447 7387, e-posti aadress elina.leiner@keskkonnaamet.ee