Keskkonnaõiguse Keskusel on valminud suunis, mis annab soovitusi kliimamõju hindamiseks KMHs ja KSHs ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks haldusotsustes.

  • Kliima
  • 29. märts 2023
  • Foto: Pixabay

Suunis on mõeldud abivahendiks kohalikele omavalitsustele, otsustajatele, mõjuhindajatele, vabaühendustele ja teistele keskkonnamõju hindamisse kaasatud osapooltele. See aitab mõista, millised võimalused ja piirangud on kliimamõju hindamisel ja kliimakaalutluste arvesse võtmiseks otsuste tegemisel. Suunis keskendub haldusotsustele (nt planeeringute kehtestamine, tegevusloa väljastamine) ning nende raames läbiviidavale keskkonnamõju (strateegilise) hindamise menetlusele, kuid kliimamõjude hindamine võib olla asjakohane ka näiteks investeerimisotsuste tegemisel.

Suunis koondab soovitusi, mis tuginevad nii EL kui Eesti õigusaktidele, strateegilistele dokumentidele, kokkuvõtetele ja juhendmaterjalidele.

Suunise koostasid keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska ning KÕKi keskkonnaõiguse ekspert Triin Jäädmaa (triin@k6k.ee).

Soovituste kokkuvõte
Soovituste täistekst

Suunise valmimist toetas Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist projekti “Kliimaargumentidega arvestamine keskkonnamõju hindamisel” raames.