Käimas on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine ning paari aasta jooksul tuleb uuendada ka kaitsekorralduskava. Keskkonnaamet  soovib peatada kaitsekorralduskava üle vaatamiseni suuremahuliste kaitseala tulevikku puudutavate otsuste langetamise. Esimese sammuna võttis amet tagasi kooskõlastuse ligi 200 puu langetamist võimaldavalt ehitusloalt.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra sõnul on mõistlik enne uute Sütiste terviseradasid või muid kaitsealale plaanitud töid puudutavate otsuste tegemist mõelda läbi, millisel moel tulevikus Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal loodusväärtusi hoida. „Arutame värske pilguga läbi võimalikud tegevused ning arendused maastikukaitsealal. Meie soov on teha seda võimalikult kaasavalt ja erinevate vaatenurkadega arvestades. Selleks moodustame kaitseala koostöökogu, kuhu kuuluvad inimesed nii erinevatest kaitsealaga seotud ametkondadest kui ka huvirühmade esindajad,“ ütles Vakra.

Keskkonnaamet teatas Tallinna linnale saadetud kirjas, et võtab tagasi oma kooskõlastuse Nõmme terviseradade ning sadevee ja veevarustuse rekonstrueerimise ehitusloale 222 puu likvideerimise kohta. Lisaks juhtis Keskkonnaamet kirjas tähelepanu vajadusele ka Nõmme spordikeskuse terviseradade rekonstrueerimise projekt uuesti üle vaadata. Samas kirjas anti ka teada, et on käivitunud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise protsess.

Tulenevalt muutunud olukorrast, kus terviseradade teise etapi raames on Sütiste metsa tee alalt puude raie toimunud, kuid projekti ellu ei viida, ei pea Keskkonnaamet vajalikuks ka sealsete kõikide kändude freesimist. Kännud tuleks freesida vaid kohtades, kus need on ohtlikud liiklejatele, näiteks on kännud väga kõrged ja asuvad olemasolevale teele liiga lähedal.

„Keskkonnaameti eesmärk on, et inimesed elaksid loodusega kooskõlas ja et säiliksid elukohalähedased rohealad,“ rõhutas Keskkonnaameti peadirektor. „Teame, et parkidel ja linnametsadel on stressi maandav ja vaimset tervist turgutavat mõju, samal ajal peame hoidma kaitsealal asuvaid loodusväärtusi. Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal on inimeste liikumist vaja suunata, sest teatud kohtades vajab pinnas hoidmist, teisal jälle tallamist. Kõik need asjaolud tuleb kaitsekorralduskava arutelul läbi rääkida,“ ütles Vakra.

Mustamäe-Nõmme praegune kaitsekorralduskava kehtib 2025. aastani.