Eilses teates süüdistab mittetulundusühing Keskkonnaametit Natura aladel elupaikade inventuuri ajaks raiete peatamisest rääkides ebaaususes. Soovime juhtida tähelepanu mõnele ebakõlale selles tekstis. Selgitab Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk:

„Keskkonnaamet pole kunagi väitnud, nagu kehtestaks Natura aladel täieliku raiekeelu. Seda põhjusel, et amet ei pea niisugust lausalist keeldu õiguspäraseks: Natura leebema kaitse vööndites on majandustegevus, sh turism, põllumajandus, karjatamine ja ka metsaraie, lubatud.

Teavitades nii huvigruppe kui meediat otsusest keelata elupaikade inventuuri ajaks raied Natura elupaikades, on Keskkonnaamet avatult osutanud sellele, et otsus puudutab vaid üht osa Natura aladest. Tsitaat Keskkonnaameti pressiteatest ütleb selgelt:

„Silmas tuleb pidada, et Natura ala ei ole lausaliselt elupaikadega kaetud. Piiranguvööndite metsades, mis ei ole metsaelupaikadena määratletud, on kaitse-eeskirjadega kooskõlas olevad raied, sh uuendusraied jätkuvalt lubatud,“ selgitas Vakra.“

Arusaamatuks jääb ka protsentarvutuse mõttekäik justkui kehtiks raiekeeld vaid 11% Natura 2000 võrgustiku metsamaast. Juba enne lisapiirangute kehtestamist oli metsaraie keelatud ligi 50% Natura alade metsamaadest, pärast lisapiirangute kehtestamist ulatub see protsent üle 60. Kõikidest kaitsealade metsadest lisandus raiekeeld ligi 10% ulatuses.“