Valvetelefonile 1313 saab edastada teateid keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste juhtudel, näiteks ebaseadusliku metsaraide, kalapüügi või jäätmete loodusesse viimise kohta. Samuti saab valvetelefoni kaudu teada anda, kui märkate massiliselt surnud loomi, linde või kalu.

Alates 2001. aastast tegutsev valvetelefon ongi avatud eelkõige inspektsiooni vajadusi silmas pidades, see tähendab õigusrikkumisi puudutava teabe saamiseks. Keskkonnaprobleeme ja võimalikke õigusrikkumisi puudutavad teated suunatakse kontrollimiseks ja infoks Keskkonnainspektsiooni vastavale regioonile. Paljudel juhtudel on taolistel teadetel tähtis roll keskkonnaalase rikkumise õigeaegsel avastamisel ja ka ennetamisel.

Teatavasti on Keskkonnainspektsiooni ülesandeks teha keskkonnaalast järelevalvet, st tähendab jälgida keskkonnanõuete täitmist kõigis keskkonnakaitse valdkondades. Rikkumise tuvastamisel viib inspektsioon läbi ka menetluse. Kuni 2011. aasta septembrini menetlesime keskkonnaalaseid väärtegusid, kuid möödunud aastal saime uurimisasutuse staatuse, mis annab õiguse prokuratuuri juhtimisele menetleda ka keskkonnakuritegusid.

Mida täpsem on info, seda lihtsam on inspektoril kõne all olevat kohta leida. Tavapäraselt võetakse ka helistaja kontaktandmed, et oleks võimalik vajadusel üksikasju täpsustada.

Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada, mis annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Muud teated

Nüüdseks on ööpäevaringselt tegutsev valvetelefon tublisti tuntust kogunud ja kõnede arv aasta-aastalt kasvanud. 1313-le tuleb mitmesuguseid muid teateid ja küsimusi, mis ei kuulu inspektsiooni pädevusse ja mis edastatakse teistele ametkondadele või institutsioonidele.

Näiteks võtab 1313 vastu teateid maanteedel allajäänud suurulukite (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) kohta ja edastab info kohalikele jahiseltsidele, kes hukkunud või vigastatud looma minema toimetavad. 1313-le tuleks teatada siis, kui õnnetuses sai kannatada ainult loom. Kui toimus liiklusõnnetus, milles vajatakse päästeteenistust, politseid või kiirabi, tuleks teatada muidugi Häirekeskuse telefonile 112.

Mis puudutab maanteedel hukkunud või vigastatud väikeulukeid (kährikud, rebased), siis nendel puhkudel tuleks juhtunust teatada maanteeinfokeskuse telefonile 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele.

Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele, mis tegeleb kohalike heakorraküsimustega.

1313-le tuleb tihti teateid ka abitus olukorras olevate või vigastatud loomade kohta, näiteks on põder linnaliikluse keerisesse sattunud või kährik kellegi aeda eksinud. Sellistel juhtudel edastab 1313 operaator teate Keskkonnaametile, kes vastavalt konkreetsele juhtumile hakkab koos teiste ametkondadega tegutsema, et lahendust leida. Jälgitakse looma liikumist, hinnatakse tema tervislikku seisundit, vajadusele suunatakse loom linnast välja või koostöös veterinaararstiga uimastatakse ja alles seejärel transporditakse talle sobivasse keskkonda või ravile.

Loomadega seotud juhtumid on väga erinevad. Kõigil puhkudel ei olegi inimese sekkumine vajalik. Näiteks noorloomade või linnupoegade puhul võib jääda mulje, et ema on nad hüljanud, kuid emasloom võib olla varjunud ja inimese lahkudes tuleb uuesti oma poegade juurde.

1313-le saabuvate teadete iseloom on hooajaliselt erinev. Nii tuleb kevadel püügihooaja alguses ja kalade kudeperioodil arvukamalt kalapüüki puudutavaid teateid, suvel sagenevad teated korrarikkumistest kaitsealadel või looduses.

1313-le helistamine ja kõnehind

Valvetelefon 1313 töötab üleriigiliselt ja ööpäevaringselt ning numbrit saab valida nii mobiil- kui lauatelefonilt.

Mobiiltelefonilt 1313-le helistades tuleb kõne eest tasuda kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23€/min), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind. Valvetelefoni haldab Häirekeskus.

Valvetelefoni 1313 elektonposti aadress on 1313@112.ee

Infot Keskkonnainspektsiooni tegevuse ja ka 1313 kohta leiate meie kodulehelt www.kki.ee