Eile toimus Keskkonnaministeeriumis ringmajandusele ning jäätmekäitlusele pühendatud kohtumine huvigruppidega, mis keskendus ennekõike aktuaalsetele teemadele. Nendeks on näiteks olmejäätmete liigiti kogumine ning riigi võimalused jäätmekäitlussüsteemide arendamisel ning süsteemse lähenemise loomisel.

  • Jäätmed
  • 15. november 2017
  • Foto: Prügimägi. Pixabay, CC Public Domain

Kuna aasta 2020 läheneb, on eesmärk leida lahendusi, kuidas jõuda seatud eesmärgini, milleks on olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu 50 % täitmiseni. Arutelu käigus toodi esile nii vajadust tõhusamalt liigiti koguda biojäätmeid, mis suurendaks oluliselt kogutud jäätmete kvaliteeti kui ka sellealast teavitustööd. Samuti arutati riigihanke võimalikku paremat kasutust, kus enam ei oleks ainuke kriteerium kõige odavam hind.

Jätkatakse ka juba kevadel alustatud ringmajanduse tegevuskava koostamisega. „Kuna jäätmeid tuleb vaadata kui ressurssi, peab laiem mõtlemine kajastuma ka strateegilises lähenemises,“ tutvustas tegevuskava vajadust Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ning lisas, et kohtumise üks eesmärk oli tutvustada Keskkonnaministeeriumi vaadet ning küsida  huvigruppidelt nende nägemust selle kohta, mis tegevuskavas sisalduma peaks.  Lõhmus ütles veel, et Keskkonnaministeerium on mitmeid tegevuskava punkte juba ka rakendamas, aga süstemaatiline lähenemine tõstaks parema juhtimise kaudu kavas olevate tegevuste kvaliteeti. Sisulisem arutelu ringmajanduse tegevuskava osas tuleb 2018. aastal, muu hulgas korraldatakse huvigruppidele ideekorje.

Oluline osa kohtumisest puudutas seda, kuidas saaks riik  jäätmekäitlussüsteemide arendamist ergutada. Keskkonnaministeeriumil on valmimas ressursitõhususe meetmes jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise määruse muudatus, mis läheb peagi kooskõlastamiseks teistele ministeeriumidele. Peale seda plaanitakse avada ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse uus taotlusvoor. Määruse muudatuste tulemusena laieneb ka potentsiaalsete taotlejate arv. Taotluste esitamine ja hindamine jäävad juba 2018. aastasse.

Lisaks on sellisteks võimalusteks omavalitsuste toetamine riigieelarvest ja KIKi keskkonnaprogramm 2018. Viimasest  toetatakse muu hulgas ka ressursitõhusust, keskkonnajuhtimissüsteemide ja ökomärgiste juurutamist, avalikel üritustel jäätmetekke vältimise ja korduskasutust võimaldavaid tegevusi ja rakenduslikke teadus-arendustöid.

Taolisi huvigruppide vahelisi kohtumisi on Keskkonnaministeerium korraldanud ka varem ning arvestades suurt huvi ja aktiivset osavõttu, ei saa välistada, et tulevikus tuleb neid teha senisest tihedamini, ütles Ado Lõhmus. "Eriti arvestades seda, et ringmajanduse tegevuskava koostamisel on kvalitseetse tulemuse jaoks vaja kõigi panust."