Metsaseaduse alusel määrab keskkonnaminister igal aastal riigimetsa majandajale järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi. Seoses muutunud välis- ja majanduspoliitilise olukorra ning kuuse-kooreüraski kahjustustega otsustas keskkonnaminister Erki Savisaar loobuda selleks aastaks plaanitud uuendusraiete pindala täiendavast vähendamisest.

  • Bioneeri uudised
  • 24. mai 2022
  • Foto: Keskkonnaminiaster Erki Savisaar / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Sel aastal väheneb kavandatavate uuendusraiete kogupindala RMK hallatavates riigimetsades 390 ha ehk 4% võrra. Avalikkuses väljendatud ootuse tõttu vähendas keskkonnaminister Tõnis Mölder aastateks 2022–2026 RMK hallatavate riigimetsade optimaalset uuendusraiete pindala veel 13% võrra. Eesti inimeste elektri- ja soojusenergia varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks ning sektori tööhõive säilitamiseks otsustas keskkonnaminister Erki Savisaar taastada RMK uuendusraiete mahud algselt plaanitud tasemele, s.t. jääda uuendusraiete mahu vähendamises 4% juurde.

„Praeguses totaalselt muutunud julgeoleku- ja majandusolukorras peame tõsiselt vaatama kodumaiseid varusid. Soojusenergia tootjad ja puidutööstusettevõtted vaevlevad toormepuuduses,“ selgitas otsuse tagamaid keskkonnaminister Erki Savisaar. „Me ei saa riskida külmade tubade ja ühe sektori suure tööpuudusega, seepärast on pindala täiendava vähendamise otsuse muutmine vajalik. Samas ei korva muudatus Venemaalt ja Valgevenest tulnud puiduimpordi kogu puudujääki,“ ütles Savisaar.

Ministri sõnul peab sektor otsima jätkuvalt alternatiivseid tarneallikaid ja kaugkütjad võtma suuna pikemaajaliste puidulepingute sõlmimiseks.

Kavandatavate uuendusraiete pindala taastamine 2300 ha ulatuses toob turule ca 575 000 tihumeetrit puitu. Sellest ca 350 000 tm on kasutatav saetööstuses, kompenseerides ca 15% impordi kukkumisest; 100 000 tm paberitööstuses ja 125 000 tm jääb kohalikele katlamajadele, millest saab toota 275 000 MWh soojusenergiat.

2022. aasta kuuse uuendusraiete maht suureneb 1300 ha võrra. Selle põhjus on kuuse-kooreüraski kahjustuste levik. Praeguseks ületab tuvastatud üraskikahjustusega puistute pindala RMK-le 2022. aastaks kehtestatud optimaalse uuendusraiete pindala kolm korda.

Kui varasem üraskirüüste maksimumaasta oli 2020, mil kahjustused tuvastati ca 3500 ha riigimetsa majandusmetsa kuusikutest, siis tänavu on kahjustatud puistute loendustega jõutud ligi 6000 hektarini.

„Kahjustuste leviku piiramiseks on metsa edasiseks kaitsmiseks vaja võimalikult suur osa kahjustuskolletest majandusmetsas likvideerida,“ nentis Savisaar. „Kahjustuste õigeaegse likvideerimisega viivitamine eskaleeriks kahjustuste ulatust tulevikus. Surnud puude kuivamisel väheneb võimalus kasutada neid pika elueaga toodetes. Seepärast on otstarbekas erakorraliselt suurendada kuusikute selleks aastaks ette nähtud optimaalset uuendusraiete pindala.“

Selle aasta kohta tehtud otsus vähendab edaspidi raiutavate kuusikute pindala. „Kahjustuskollete likvideerimisel peab RMK kinni raierahust ja üraskikahjude likvideerimine jätkub mitte varem kui 1. juulil,“ kinnitas Savisaar.

Uuendusraiete optimaalse pindala riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 on kooskõlastanud Keskkonnaagentuur.