Eesti keskkonnaseisund on aasta-aastalt paranemas, selgub eile Keskkonnaagentuuri avaldatud elektroonilisest kogumikust „Keskkonnaseire 2012“.

2012. aastal keskkonnale erakordseid sündmusi ei registreeritud, pigem jätkusid eelmiste aastate arengud. Varasemate aastatega võrreldes olid puhtamaks muutunud nii Eesti põhja- kui jõevesi, heas või väga heas korras olid ka meie väikejärved. Välisõhu olukord oli endiselt hea. Linnaõhus oli vähenenud peenosakeste hulk, kuid raskemetallide sisaldus oli seevastu mõnel määral  suurenenud.

2011/2012 hüdroloogiline aasta oli sellele eelnenud viie aasta veerikkaim, mis tähendas, et Eestis jätkusid nn märjad aastad. Vaadeldud periood oli sademeterohke ning püsiv jääkate meie jõgedele tekkis poolteist kuud hiljem kui tavaliselt (jaanuari lõpus/veebruari alguses).

Rohketest sademetest tingitud tulvad purustasid seniseid rekordeid. Näiteks Vihterpalu jõe kõrgeim juulikuu veetase ületati 2012. aastal 55 sentimeetriga. Seni kehtinud juulikuu maksimaalne veetase oli 1996. aastal registreeritud 201 cm.

Positiivseid arenguid oli ka metsaseire valdkonnast. Kõige märkimisväärsemaks neist meie mändide olukord, mis 2012. aastal oli parem kui sellele eelnenud kümnel aastal. Samuti oli vähenenud mändidel leviv võrsevähk.

Mullaseires vaadeldud aladel oli välditud künnikihi tihenemist, mis vähendasid 2012. aastal mulla füüsikaliste omaduste halvenemist. Vähenenud oli ka raskmetallide hulk Eesti muldades. Taimekaitsevahendite jääke uurimisalade mullast 2012. aastal ei leitud.

Keskkonnaseire veebiväljaanne on mõeldud kõigile, kes huvituvad oma elukeskkonna seisundist ning selle mõjust inimtegevusele. Kokkuvõtte eesmärk on anda lihtsalt, lühidalt ja laiale kasutajaskonnale mõeldes ülevaade keskkonnaseire tulemustest. Tänu peatükkide juures olevatele viidetele on huvilisel võimalik jõuda ka teemakohase lisainfoni.

Lisaks iga-aastasele keskkonnaseire kogumikule annab Keskkonnaagentuur iga nelja aasta tagant välja paberkandjal ilmuva seireülevaate, mis on põhjalikum, analüüsivam ning koondab mitme aasta andmeid.

Nii värsket Keskkonnaseire 2012 kui ka varasemaid väljaandeid saab lugeda siit.