13.-14. oktoobril 2014 tõi “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” algatus Brüsselisse kokku üle saja juristi, teadlase, vabaühenduse, otsuste tegija ja kodaniku, et rääkida ökotsiidist kui kontseptsioonist ja selle rakendusvõimalustest riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Ökotsiidi direktiivi nõudev Euroopa kodanikualgatus on kestnud alates 2013. aasta jaanuarist ning lõppes selle konvrentsiga. Samal ajal alustas oma tegevust rahvusvaheline kampaania “Lõpetame ökotsiidi Maal” (End Ecocide on Earth).

Ürituse avas lühikese ülevaatega ökotsiidi termini ajaloost Dr. Damien Short, kes juhtis Londoni Ülikoolis samateemalist uurimisprojekti.

Ökotsiid on akadeemilist, juriidilist ja poliitilist arutelu põhjustanud juba üle 40 aasta. Kuigi see oli algselt hõlmatud rahvusvahelise kriminaalkohtu aluseks olnud Rooma statuudi eelnõusse, võeti see sealt viimasel minutil välja. Dr Short lõpetas oma ettekande mõttega, et poliitikat ei saa seadusest lahutada ning seda olulisem on ökotsiidi kampaania jätkumine.


Ökotsiid on kuritegu

Hulk tuntud kõnelejaid tõid välja erinevaid definitsioone ja arvamusi ökotsiidist, kuid nad kõik nõudsid ökotsiidi ennetavat seadust.

Ökotsiid on üks tõsisemaid kuritegusid inimkonna vastu.” - Prof Laurent Neyret (Pranstusmaa).

Me ei räägi ainult mõnest loomast ja linnust, vaid paljude inimelude kaotusest.” – endine kohtunik Marie-Odile Bertella-Geffroy (Prantsusmaa).

Peame purustama müüdi: saame enne rikkaks, ning siis muretseme keskkonna pärast.” – Nick Meynen, Euroopa Keskkonnabüroo kommunikatsioonijuht (Belgia).

Teaduslik arutelu on möödas, kliimamuutusega seotud ohud on reaalsed ja tõsised ning hakkavad mõjutama meid kõiki.” - Jurist Roger Cox (Holland).


"Lõpetame ökotsiidi" kampaania eesmärk on väga lihtne: ökosüsteemide hävitamine peab muutuma kuriteoks, mille eest need, kes on vastutaval positsioonil, saavad kriminaalkorras vastutusele võetud.

Kampaania üldsihiks on rahvusvaheline Maa õiglus ning kutsume inimesi üle kogu maailma meid toetama, alustades oma allkirja andmisega kodulehel www.endecocide.org


Ökotsiidi kampaania on kolmest osast koosnev

Rahvusvaheliselt avanenud kampaania strateegial on kolm osa. Esimeseks osaks on üheksa organisatsiooni koostöös algatatud ja koostatud nn Brüsseli harta, mis teeb ettepaneku luua üle-euroopaline ja rahvusvaheline tervise ja keskkonna kriminaalkohus. Harta ootab nii eraisikute kui organisatsioonide toetusallkirju ning see antakse ÜRO peasekretärile Ban Ki-Moonile üle Pariisis COP21 kliimakohtumisel detsembris 2015. Praeguseks on juba 100 organisatsiooni üle maailma oma toetuse hartale andnud.

Lisaks Brüsseli harta toetamisele on teise osana plaanis hulk sotsiaalkampaaniad COP21 kohtumise eel ja ajal, et tõsta üldist teadlikkust.

Kolmanda osana loodi “Lõpetame ökotsiidi Maal” juhtimisel juriidiline ja teaduslik töögrupp, kes kohtus konverentsi järgselt 14. oktoobril Brüsselis esmakordselt näost näkku. Ekspertgrupi eesmärk on ette valmistada Rooma statuudi parandusettepanek, mis hõlmaks ökotsiidi tunnistavat kriminaalseadust ning sellele toetuse leidmine statuudi liikmesriikide seas.


Allkirjade kogumine jätkub

Kuna antud konverents märkis kampaania tõelist lõppu Euroopa kodanikualgatusena, korraldati ka töötuba koos erinevate kodanikualgatuste korraldajatega, kus arutati võimalusi selle kodanike osaluse parandamiseks ning eriti noorte rolli kodanikualgatuste läbiviimisel ja neis osalemisel.

Kuigi vajalikku 1 miljonit allkirja “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” kokku ei saanud, ei lähe ükski antud allkiri kaotsi. "Lõpetame ökotsiidi" kampaania jätkab allkirjade kogumist Euroopa ökotsiidi direktiivi toetuseks, mis läheb petitsioonina Euroopa Parlamendis arutlusele 2015. aasta alguses.

“Me räägime hetkel juba rohkem kui 170 000 Euroopa kodaniku nimel, kes võtsid vaevaks anda oma isiklikud andmed, sest nad uskusid meie algatusse. Nende hääled ei ole asjata antud, me hoolitseme, et need jõuaksid Euroopa Parlamenti," ütles kodanikualgatuse “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” looja Prisca Merz.

Igaüks saab näidata oma toetust jätkuvalt nii Euroopa direktiivile kui rahvusvahelisele ökotsiidi kuriteoks muutmise ettepanekule aadressil www.endecocide.org. Kuna kampaania toimiv jätkuvalt puhtalt vabatahtlikkuse alusel, on ka kõik huvilised oodatud sellesse vabatahtlikuna panustama.

Konverentsi kokkuvõte koos ettekannete salvestustega on kättesaadav siit (inglise keeles): 

Loe ökotsiidide näiteid 


Tunne mõisteid!

Ökotsiid on defineeritud kui konkreetse ala ökosüsteemide kahjustus, hävitamine või kadu, haarates enda alla kõik suuremad keskkonnakatastroofid.

Lõpetame ökotsiidi Maal on vabatahtlike juhitud kampaania lõppeesmärgiga tunnistada ökotsiid kui kuritegu üle maailma. See tähendab lisaks riiklikele ökotsiidi kuritegudele ka ökotsiidi tunnistamist rahvusvahelise kuriteona, mida saab jõustada rahvusvaheline kohus. Selleks tuleb ökotsiid lisada Rooma statuuti kui rahvusvaheline kuritegu rahu vastu, rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni. Selleks on vajalik Rooma statuudi muudatusettepanekut, mille võib teha ükskõik millise statuudi liikmesriigi riigipea.

Brüsseli harta kutsub üles tunnistama tervise- ja keskkonnavastaseid kuritegusid kui ÜRO rahu- ja inimsusevastaseid kuritegusid ning nõuab üle-euroopalise ja rahvusvahelise tervise ja keskkonna kriminaalkohtu loomist.

Rooma statuut on seadusakt, mis sätestas neli rahvusvahelist kuritegu: genotsiid, inimsusevastased kuriteod, sõjakuriteod ja agressiooni. "Lõpetame ökotsiidi Maal" eesmärgiks on ökotsiidi lisamine statuuti viienda kuriteona, panustades Polly Higginsi juhitud Eradicating Ecocide liikumise töösse.