Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru toetamaks keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi kriisiga seotud mõjude leevendamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2021.

  • Keskkonnaharidus
  • 18. mai 2021
  • Foto: Iisaku keskkonnahariduskeskus. Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaminister Tõnis Mölder peab väga oluliseks, et keskkonnahariduskeskused jätkaksid oma tegevust ka pärast piirangute lõppu. „Õppeprogrammid, laagrid ja loodusõhtud ärgitavad õpilasi märkama looduse mitmekesisust ning mõistma, kuidas meie elu sõltub ümbritsevast keskkonnast,“ lausub keskkonnaminister.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on keskkonnahariduskeskustel tähtis roll laste ja noorte keskkonnateadlikkuse suurendamisel ning õpetajad hindavad nende aktiivõppeprogramme kõrgelt. „Seetõttu on eriti oluline, et saame keskustele keerulisel ajal appi tulla,“ lisab Treier.

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduslikke aktiivõppeprogramme pakkuvad keskused, va valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Taotleja peab olema registreeritud loodus- või keskkonnahariduskeskusena ning õppeprogrammide pakkujana portaalis www.keskkonnaharidus.ee. Taotleja pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt kvaliteedihindamise ning juhul kui seda ei ole, siis hiljemalt projekti lõpuks tuleb programmid hindamisele esitada.

Valitsuse otsusega eraldatud 167 084 eurot aitab keskustel tasuda tekkinud kulude eest perioodil 1. jaanuar kuni 31. detsember 2021. Näiteks keskuse kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus jms. KIK maksab toetuse välja pärast positiivse otsuse tegemist. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 5000 eurot.

Toetust saab taotleda E-toetuste keskkonnas 31. mai 2021 kella 17ni. Täpse info toetuse kohta leiab KIKi kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Angelika Veršilt (angelika.versh@kik.ee, 6 274 311).

Toetust on võimalik küsida ka siis, kui keskus on taotlenud või plaaninud taotleda toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või mõnest muust toetusest. Vastav info tuleb taotluses esitada ning toetuse eraldamise otsustamisel hindab KIK antud toetuse vajadust. Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium koostöös KIKiga.

Eestis on üle 100 keskkonnahariduskeskuse, kus pakutakse erinevatele vanuseastmetele õppeprogramme, mis toimuvad keskustes, looduses ja ka virtuaalselt. Keskused on suureks abiks lasteaia- ja kooliõpetajatele tundide läbiviimisel, toetavad loodusteadusliku kirjaoskuse kujunemist ning panustavad keskkonnateadlikkuse suurendamisesse läbi aktiivõppe.