Loomus rõhutab, et koostamisel olevasse rohepöörde tegevusplaani eelnõusse on vaja lisada taimetoit kliimamuutustuste leevendamise olulise meetmena.

  • Toit ja aiandus
  • 14. jaanuar 2023
  • Foto: Vegantoit restoranis V /Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Ootame, et valitsuse kolme järgneva aasta prioriteedid oleksid julged ja aitaksid luua raamistikku, milles oleks mugav teha endale, loomadele ja keskkonnale häid valikuid. Kõigepealt soovitame maksusüsteemi muutmisega suunata inimeste valikuid rohepööret toetavamaks. Näiteks tuleks vähendada taimse mahetoidu käibemaksu ning kehtestada liha- ja piimamaks (aktsiis), sest rahvatervist kahjustavad ja keskkonnavaenulikud toiduained on mõistlik lisaks maksustada.

Täiendava väljakutsena soovitame piirata keskkonnavaenulike tegevuste  (nagu näiteks puhkuselennud) ja toiduainete (liha, piim) reklaami. Samuti julgustame välja töötama keskkonnasõbraliku toidu standard.

“On üllatav, et toidu tootmise ja kliimamuutuse vaheline seos on siiani avalikes aruteludes justkui tabuteema,” ütles Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Rohepöörde tegevuskava peab rõhutama taimetoidu eelistamise ja soodustamise positiivset mõju keskkonnale, ja loomulikult loomadele.”

Kolme aasta vaates koostatud tegevusplaan seab eesmärgiks elukeskkonna hoidmise ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamise. Rõhutame, et selleks tuleb keskkonnaharidusesse sisse kirjutada toiduvalikute, keskkonna ja kliimamuutuste seostest rääkimine, erinevates uuringutes, analüüsides ja juhendmaterjalides tuleb samuti kajastada taimetoidu seost kliimamuutustega. Eraldi väärib rõhutamist, et iga üritus, mis korraldatakse roheüritusena, peaks pakkuma vaid täistaimset toitu.

Lisaks leiame, et kui Eesti soovib teha efektiivset rohepööret, on vaja vähendada intensiivse loomakasvatuse osakaalu. Pesitsusrahu kehtestamine kõigis metsades kogu pesitsusaja vältel ning trofeejahi, vibujahi, linnujahi ja kaitsealuste liikide jahi keelamine on olulised sammud toimiva looduse- ja loomakaitse tagamisel.

Alljärgnevalt Loomuse ettepanekud rohepöörde tegevuskavva:

 

Üldised ettepanekud:

 

Soovitame vähendada taimse mahetoidu käibemaksu.

Soovitame kehtestada nn “liha- ja piimamaksu” (aktsiisi), sest rahvatervist kahjustavad ja keskkonnavaenulikud toiduained on mõistlik täiendavalt maksustada.

Soovitame kontrollida ja piirata keskkonnavaenulike tegevuste (nagu näiteks puhkuselennud) ja toiduainete (liha, piim) reklaami.

Soovitame seada standardid sellele, mida saab üldse keskkonnasõbralikuks nimetada - keskkonnasõbraliku toidu standardi väljatöötamine 

 

Täpsemad ettepanekud:

 

2. Kliimamuutused - punkti 2 all välja toodud erinevates uuringutes, analüüsides ja juhendmaterjalides peaks olema kajastatud taimetoidu seos kliimamuutustega.

5. Soovitame lisada punkt 5 "Looduskaitselise maakasutuse ja planeerimise toetamine ning elupaikade taastamine" juurde:
Pesitsusrahu kehtestamine kõigis metsades kogu pesitsusaja vältel (https://pesitsusrahu.org/g)
Trofeejahi, vibujahi, linnujahi ja kaitsealuste liikide jahi keeld.

7. Soovitame Kestliku toidusüsteemi kategoorias ära mainida ühe efektiivseima viisi kliima ja keskkonna hoidmiseks - taimetoidu. Leiame, et kui Eesti soovib teha efektiivset rohepööret, on vaja vähendada intensiivse loomakasvatuse osakaalu. Intensiivne loomakasvatus on inimeste toitmiseks ebaefektiivne ka seetõttu, et kasutab väga palju põllumaad intensiivse taimekasvatuse jaoks, et loomadele toitu kasvatada. Et kasutada vähem põllumaad, tuleks vähendada loomse toidu tootmist.

7. Soovitame punkti: “Toiduainetööstuse ja põllumajandustootjate investeeringute toetamine” muuta nõnda, et toimuks liha- ja piimatootjate toetamise vähenemine ja keskendumine taimetoitude tootjatele ja kasvatajatele

7.2  Lisame, et intensiivse loomakasvatuse vähendamine on oluline pinnavee ja muldade tervise seisukohast

7.32 - Soovitame  "Tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse suurendamine" juures Riiklike toitumissoovituste hulgas eraldi välja tuua mitmekülgne taimetoit 

7.25 ja 7.26 - Leiame, et kuna intensiivne vesiviljelus (kalafarmid) on keskkonda kahjustav tegevus, siis ei sobi see Rohepöörde tegevusplaani.

7.12 - Toome välja, et kui intensiivse loomakasvatuse osakaal väheneks, ei oleks vaja eraldi tegeleda antibiootikumide vähendamisega, vaid saakski keskenduda loomade heaolule.

7.22 - 7.28 - Palume lisada "Toiduainetööstuse ja põllumajandustootjate investeeringute toetamine" juurde taimse toidu ja taimsete valguallikate tootmise ja arendamise toetamise.

8.7 - 8.15 - Keskkonnahariduses tuleb kindlasti rääkida toiduvalikute, keskkonna ja kliimamuutuste seostest.

8.16 - 8.33 - Palume põhimõtete all kindlasti välja tuua ka taimetoidu olulisuse

8.50 - Leiame, et rohepöördega seotud konverentsidel ja muudel üritustel tuleks kindlasti ainult taimetoitu pakkuda. Samuti ka muudel keskkonna-, rohemajanduse- ja kliimateemalistel üritustel.