Eesti põlisrahvast esindava Maavalla Koja hinnangul kahjustab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) järjepidevalt looduslikke pühapaiku ja rikub nii säästva metsanduse FSC sertifikaadi saamisel võetud lubadusi.

  • Arvamused
  • 5. märts 2021
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti maausulisi ühendav Maavalla Koda esitas kaebuse säästva metsanduse FSC sertifikaate väljastavale rahvusvahelisele organisatsioonile Preferred by Nature, seades kahtluse alla RMK-le antud sertifikaadi.

Otseselt on kaebus ajendatud Partsimõisa ristimändide raiumisest möödunud aasta jõulude ajal, kuid loetleb veel 24 ristipuude hävitamise juhtumit aastatest 2002–2020.

„Hoolimata RMK korduvatest kinnitustest, et nemad ristipuid ei raiu, on RMK meile teadaolevalt raiunud viimase kahekümne aasta jooksul ristipuid ja ristimetsi vähemalt 25 korral,“ ütles Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. „Maavalla Koja hinnangul ei tohiks RMK edaspidi müüa oma toodangut FSC säästva metsamajanduse sertifikaadiga, kuna sellega eksitatakse otseselt tarbijaid ning kahjustatakse FSC sertifikaadi mainet.“

Säästva metsanduse FSC sertifikaat võimaldab RMK-l müüa puitu Euroopas ja mujal maailmas üha suuremale ringile ostjatele, kelle jaoks on oluline puidu päritolu kestlikult ja vastutustundlikult majandatud metsadest. FSC sertifikaadiga organisatsioonil on muu hulgas kohustus vältida looduslike pühapaikade, sealhulgas ristipuude kahjustamist.

„Lõuna-Eesti matusekombed koos kadunu mälestuseks ristide lõikamisega elavatesse puudesse ehk ristipuudesse on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu kaudu UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni raames kaitse all,“ ütles Maavalla Koja vanem Madis Iganõmm. „Kuid Riigimetsa Majandamise Keskus on looduslikke pühapaiku ja nende seas ristipuid kahjustanud ja hävitanud pikka aega.“

Kahjustatud ja hävitatud ristipuude ja ristimetsade hulgas on nii neid, mis on elektroonilisele kaardikihile kandmata kui ka neid, mis on kantud kaardikihile ja mille kohta RMK on saanud metsateatist esitades automaatteavituse koos soovitusega säilitada ristipuud või ristimetsad koos ümbritseva puhvertsooniga. Mitmeid juhtumeid on kajastanud ajakirjandus.

Maavalla Koda leiab, et sertifikaadi väljastaja NEPConi senised auditite käigus RMK-le määratud sanktsioonid on olnud rikkumiste ulatust arvestades sümboolse iseloomuga ja pole rikkumisi peatanud. Seetõttu tuleks RMK jätta ilma sertifikaadist, mille tingimusi ta ei täida.

Eesti omausulisi ühendava Maavalla Koja üks eesmärke on põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja materiaalse kultuuri ning looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides. Maavalla Koda on nii rahvusvahelise Forest Stewardship Councili (FSC) kui ka FSC Eesti ametliku partnerorganisatsiooni Hea Metsanduse Koja liige.

Rahvusvaheline Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council, FSC) ühendab eri huvirühmi üle ilma, et töötada nende koostöös välja vastutustundliku metsamajandamise standardeid. FSC-l on üle 800 liikme rohkem kui 70 riigsi.

FSC missioon on edendada maailma metsade majandamist keskkonnahoidlikul, ühiskonnale kasulikul ja majanduslikult elujõulisel viisil. FSC tegevus aitab säilitada metsade elurikkust, hoida ja edendada looduslikke kooslusi ja kõrge kaitseväärtusega metsi, kaitstes muu hulgas põlisrahvaste õigusi.