Sellest aastast saab metsa kirjeldavaid andmeid metsaregistrisse esitada sinult erametsaomaniku kinnitusel. See on järjekordne samm, kaitsmaks metsaomanikke müügisurve eest.

"Metsa või raieõiguse müümist survestavate kõnede vähendamiseks tuleb teha kõik, mis seadusega võimalik,“ nentis keskkonnaminister Madis Kallas. „On mõistlik, et omanik teab, missugused andmed tema metsa kohta registrisse kantakse, ja ta on andnud selle kohta ka kinnituse.“

Inventeerimisandmed kirjeldavad metsa olemust, vanust, kasvukohatüüpi jms ning on vajalikud metsamajandamiskavade koostamiseks. Metsa inventeerimisandmete esitamine on metsaomaniku kohustus, kui ta soovib metsa majandada ning kaasaegne metsaregister võimaldab omanikul seda teha elektroonselt.

Inventeerimisandmete registrisse kandmiseks omaniku kinnitust nõudev „Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimääruse“ muudatus kehtib alates selle aasta 1. jaanuarist. Mullu sügisel jõustus eelmine metsaomanike huve kaitsev muudatus: see lubab omanikul otsustada, kui palju metsaandmeid on avalikud.