Kui elekter läheb ootamatult ära ja SMS teavitust katkestuse kohta ei ole saabunud ning Elektrilevi katkestuste kaardil ei ole riket märgitud, siis palume teavitada rikkest läbi MARU rakenduse või rikketelefonil 1343. Soovitame tutvuda juhistega Elektrilevi kodulehel: Tegevused katkestuste korral.

Kõik keskpinge rikketeated saabuvad Elektrilevi juhtimissüsteemi automaatselt. See tähendab, et kui rikke kohta on saabunud SMS teavitus ning rike on märgitud Elektrilevi katkestuste kaardil, siis klient ei pea meid katkestusest täiendavalt teavitama.

Madalpinge rikketeated ei saabu juhtimissüsteemi automaatselt, vaid nendest saame teada läbi rikketelefoni või MARU rakenduse edastatud teadete kaudu. Saabunud rikketeated töötavad läbi elektrivõrgu spetsialistid ning juhtimiskeskus suunab brigaadid rikkeid lahendama. Seejärel on rike nähtav ka MARU katkestuste kaardil. Elektrilevi saadab klientidele rikkeinfo (mitte küll alati, Toim.) ja rikke eeldatava kõrvaldamise aja MARU rakenduse ja/või SMSi teel.

Kui märkate ohtlikku olukorda, siis palume ka sellest teada anda läbi MARU rakenduse ning võimalusel lisage foto. Info rikke asukoha kohta ja ülevaade olukorrast võimaldavad meil rikke kiiremini lahendada.

Mugavamaks ja kiiremaks infovahetuseks soovitab Elektrilevi kasutada MARU rakendust, kust saate infot rikkeliste ja planeeritud katkestuste kohta ning teavitada rikkest ja ohtlikust olukorrast.

 

Võrgutasude vähendamine

 

Võimalikud võrgutasude vähendamise olukorrad ja kompensatsiooni suurused on sätestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt vastava määrusega: Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral – Riigi Teataja. Määruses on võrguettevõtjatele antud katkestuste likvideerimiseks konkreetsed tähtajad, mida ületades tekib võrguettevõtjale kompensatsiooni tasumise kohustus.

Tavaolukorras on rikkelise katkestuse lahendamiseks aega alates rikkest teadasaamisest kevadsuvisel perioodil 12 tundi ja sügis-talvisel perioodil kuni 16 tundi. Lisaks on veel teatud eriolukorrad ja sündmused, mille puhul on võrguettevõtjal vaja ühenduste taastamiseks lisaaega. Sellisteks sündmusteks on näiteks tormituuled, liinidele jäite ja lume ladestumine ning suuremad loodusõnnetused, mis takistavad oluliselt rikete kiiret likvideerimist. Nendel juhtudel on ühenduse taastamise eesmärgiks seatud 3 ööpäeva peale eriolukorra lõppemist.

Hüvitiste piirmäärad sõltuvad nii katkestuse kestusest kui ka võrguühenduse parameetritest. Näiteks ülevaade suurusjärkudest, kui elektripaigaldis on ühendatud võrguga madalpingel peakaitsmega kuni 63 A (valdav osa klientidest):

  • 24 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse kuni 48 tundi;
  • 48 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse üle 48 tunni kuni 96 tundi;
  • 72 eurot, kui katkestuse kõrvaldamine ületab nõuetes sätestatud kestuse rohkem kui 96 tundi.

Katkestusaegade fikseerimise järgselt toimub võrgutasude vähendamine automaatselt ja hüvitise saamiseks ei pea kliendid ise midagi tegema. Kompensatsioon kajastub kliendi jaoks järgneva kuu arvel. Soovitame kindlasti tutvuda ka meie kodulehel oleva ülevaatega.

Elektrilevi haldab igapäevaselt üle 60 000 km liine, millest 1/3 on maakaablivõrk ja 2/3 on õhuliine. Õhuliinivõrgu töökindlus on väga tugevas sõltuvuses ilmastikust ja seetõttu on statistiliselt kõige rohkem rikkeid sügis- ja talvekuudel. Peamiselt põhjustavad rikkeid tugevad tuuled, lumetuisud ning temperatuuri pidev kõikumine 0°C juures, tekitades liinidele ja puudele jäidet.
Selleks, et oleksime valmis riketele võimalikult kiiresti reageerima, on Elektrilevi juhtimiskeskus, rikkebrigaadid ja meie partnerid valves ööpäevaringselt.

Võrgu parema töökindluse tagamiseks hooldame ja ehitame võrku igapäevaselt ja sellest tulenevalt teeb Elektrilevi võrgus ka plaanilisi katkestusi. Plaanilise katkestuse korral saadame mõjutatud klientidele alati eelneva teavituse 5 päeva ette.