Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks riigihalduse ministri ettepaneku suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid. Muudatustega kasvab omavalitsuste roll kohaliku elu korraldamisel.

Peaministri sõnul on valitsuse eesmärk suurendada linnade ja valdade otsustusõigust ning vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid. "Omavalitsused peavad olema rahaliselt kindlustatud, oma otsustes iseseisvad ning omama piisaval määral õigusi ja pädevusi. Nii saavad vallad ja linnad olla riigile võrdväärseks koostööpartneriks," ütles Ratas.

Riigihalduse minister Jaak Aab nentis, et valitsus on juba oluliselt suurendanud kohalike omavalitsuste finantsvõimekust ning täna astuti sealt veel suur samm edasi. "Põhjamaade eeskujul soovime kaotada omavalitsuste jooksvate ülesannete sihtotstarbelise rahastamise ja anda neile õiguse ise otsustada, kuidas raha jaotada ja kasutada," ütles Aab. "Praegu jagatakse kohalikele omavalitsustele toetusfondi kaudu ja paljude erinevate reeglite alusel umbes 400 miljonit eurot. Soovime selle järk-järgult ümber tõsta nende tulubaasi, sest haldusreformi tulemusel loodavad suuremad omavalitsused on valmis kandma ühiskonnas suuremat vastutust."

Seni on riik suunanud omavalitsusi kasutama toetusi paljude reeglite alusel ühtmoodi, jättes tagaplaanile selle, mis on saadud rahaga elanikele paremaks läinud. Muudatusega saavad kohalikud omavalitsused tulevikus raha kasutada paindlikumalt ning kohapealsetest oludest ja vajadustest lähtuvalt. See omakorda võimaldab kogukondadel olla neid puudutavates küsimustes oluliselt rohkem kaasatud.

Mitmete riikide, sealhulgas Põhjamaade pikaajalisi kogemusi analüüsides on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) jõudnud tõdemusele, et poliitilise ja fiskaalse otsustusõiguse viimine kohalikule tasandile suurendab nii avaliku sektori efektiivsust kui ka teenuste kvaliteeti. "Riik peab kontrollimise asemel tähelepanu suunama nõustamisele, sest lõppude lõpuks töötavad nii keskvalitsus kui ka kohalik tasand ühise eesmärgi nimel. Soovime pakkuda meie elanikele võimalikult head elukeskkonda ja teenuseid," lisas minister Aab.

Peale maavalitsustelt saadavate ülesannete on kavas kohalikele omavalitsustele juurde anda veel asendushooldusteenuse korraldamine ja põhihariduse andmine hariduslike erivajadustega õpilastele. Lisaks tuleb ministeeriumidel analüüsida võimalusi kohalike omavalitsuste rolli suurendamisel puuetega inimeste toetamisel. Samuti tuleb haldusreformi käigus üle vaadata teevõrgu jaotus kohaliku ja riikliku tähtsusega teede vahel.