Pärnu ja selle lähiümbrus said uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni

Täna, 2. detsembril kell 14 avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Pärnus Pärnu-Audru-Paikuse-Sindi veemajandusprojekti vastvalminud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised, teatas Keskkonnaministeerium.

Projekti näol on tegemist EL Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatava „Pärnu jõe alamvesikonna veemajandus“ Pärnu alamprojektiga, mille käigus valmisid ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Pärnu ja Sindi linna ning Paikuse ja Audru valda.

„Hea meel on tõdeda, et selle projekti raames rajati või rekonstrueeriti kokku 56 km veetorustikku ja 68 km kanalisatsioonitorustikku, millega linnade ning valdade elanikel on nüüd võimalik liituda,“ märkis Tamkivi. „See on oluline samm edasi, et tagada inimestele kvaliteetne joogivesi, mis oluliselt vähendab riske tervisele ning tänu korralikult väljaehitatud reovee kogumisele väheneb reostuskoormus kogu meie vee- ja elukeskkonnale.“

Projekti ehitustöödega alustati 2006. aasta kevadel ning neljas omavalituses tehtavate tööde maksumuseks kujunes kokku üle 300 miljoni krooni. Ligikaudu poole sellest summast kattis Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, ülejäänud kaeti omavalitsuste omavahenditest ning Eesti riik (SA KIK) lisas omalt poolt 116 miljonit krooni.

Projekti teine alaprojekt viiakse ellu peamiselt Paide linnas ning tööde raames saavad ka sealsed elanikud toimiva ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni. Oodatav tööde valmimise lõpptähtaeg jääb järgmise aasta detsembrisse.