Hiljuti Viru Maakohtus arutusel olnud kriminaalasi lõppes kohtumäärusega, mille järgi tuleb kolmel Peipsi kaluril hüvitada ebaseadusliku püügiga tekitatud kahju mitme tuhande euro ulatuses.

Kriminaalasja esimese episoodi kohaselt tegelesid kalurid Semjon ja Roman 2011. aastal Peipsi järvel mõrrapüügiga, mille käigus ei pidanud nad kinni kaaspüügile kehtestatud nõuetest ja tõid mõrrast ebaseaduslikult sadamasse 179 alamõõdulist koha. Sellega tekitati keskkonnale kahju 8950 eurot.

Teine episood puudutas samuti mõrrapüüki. 2013. aastal kasutasid kalurid Semjon ja Roman Peipsi järves keelatud silmasuurusega mõrda, millega püüdsid keeluajal 100 kg rääbist. Lisaks tuvastati mõrras ka 100 kg ahvenat, mille püük oli küll lubatud, aga seda vaid lubatud silmasuurustega mõrda kasutades. Inspektorid eemaldasid mõrra püügilt ja kalad vabastati. Keskkonnakahju suuruseks hinnati seekord 14500 eurot.

Kolmanda episoodi kohaselt tegelesid kalurid Semjon ja Veniamin Peipsi järvel võrgupüügiga ajal, kui võrkude kasutamine oli keelatud. Saagiks saadi 91 koha, millest 12 olid alamõõdulised. Lisaks kohadele oli saagi hulgas ka 11 latikat ja kaks haugi. Kalad asetati nelja kotti, mis varustati nööri ja ujuvpoidega. Nähes lähenevat piirivalvekaatrit, heitsid kalurid kalakotid üle parda vette, kust piirivalvurid need hiljem üles korjasid. Ebaseadusliku püügiga tekitati kalavarudele kahju 4884 euro suuruses summas.

Kuna kalurid tunnistasid süüd kõigis rikkumistes ja olid nõus vabatahtlikult tekitatud kahjud hüvitama, lõpetas kohus kriminaalmenetluse. Tekitatud kahju peavad nad tasuma kuue kuu jooksul, samuti tuleb kõigil kolmel tasuda kohustuslik summa (400 eurot) riigituludesse.

Muid rikkumisi

Ida-Virumaa

Määrati 400 eurot trahvi kalur  Vladislavile, kes 5. aprillil 2016.a püüdis Peipsil kala kahe nakkevõrkude jadaga (kokku 10 võrku), mis olid nõuete kohaselt tähistamata ja märgistamata ning ühes jadas oli kasutatud ka lubatust väiksemaid silmasuurusi. Kalur põhjendas oma eksimust sellega, et ajas võrgukastid segamini ja püügile asetas väiksema silmasuurusega võrgud ekslikult.

Määrati 400 eurot trahvi kalur Alekseile, kes 15. aprillil 2016.a püüdis Peipsil kala ühe nakkevõrgu jadaga (kokku 5 võrku), mis olid nõuete kohaselt tähistamata ja märgistamata ning jadas oli kasutatud ka lubatust väiksemaid silmasuurusi. Kalur enda tegevust õigustada ei osanud.

Määrati 100 eurot trahvi harrastuskalapüüki teinud Nikolaile, kes tegeles 21.aprillil 2016.a  Narva linnas harrastuspüügil saadud kala (ahvena ja särje) müümisega. Kala püüdnud ja müünud isik põhjendas enda tegevust sellega, et vajas autole bensiini raha Peipsile kalale sõitmiseks.

Tartumaa

Määrati 200 eurot trahvi kalur Dimitrile, kes 9 aprillil 2016.a  tähistas Peipsi järvel püügile asetatud võrgujada puudulikult ja seega ei olnud võimalik kohapeal tuvastada võrgujada omaniku.

Määrati 200 eurot trahvi kalur Aleksanderile, kes 12.aprillil 2016.a Peipsil kala ühe nakkevõrgu jadaga, mis olid nõuete kohaselt tähistamata ja märgistamata ning esitas kohustuslike eelteate, milles märkis ebaõiged andmed sadamasse saabumise kohta.

Määrati 200 eurot trahvi kalur Vladimirile, kes 22.aprillil 2016.a püüdis Peipsil kala ühe nakkevõrgu jadaga (kokku 5 võrku), mis olid nõuete kohaselt tähistamata ja märgistamata ning jadas oli kasutatud ka lubatust väiksemaid silmasuurusi. Kalur enda tegevust õigustada ei osanud.

Põlvamaa

Määrati 200 eurot trahvi kalur Jürile, kes 04. aprillil 2016.a kasutas Lämmijärvel kalapüügil lubatust rohkem nakkevõrke. Karistuse määramisel arvestati süüd kergendava asjaoluna kaluri puhtsüdamliku kahetsust.

Määrati 200 eurot trahvi harrastus kalapüüki teinud Alekseile, kes 14 mail 2016.a kalastades Beresje Umbjärvel püüdis 14 alamõõdulist haugi, millega tekitas kahju kalavarudele 490 eurot. Karistuse määramisel arvestati süüd kergendava asjaoluna, et isik tasus vabatahtlikult tekitatud kahju enne otsuse koostamist.