Abipalve seoses lubjakivikarjääri rajamise peatamisega Haljala vallas (Lahemaa Rahvuspargi kõrval). Toetusallkirju kogutakse aadressil. Planeeritav karjäär jääb rohevõrgustiku tuumala keskele ning st väheneb piirkonna elurikkus, kaovad taimede ja loomade elupaigad, hävivad kaitsealused liigid ning Natura elupaigad. Mõned päevad tagasi ilmus sellest ka ERRis artikkel.

Digiallkirja saab anda aadressil.

Tegelikult oleks hea allkirja anda juba homseks, sest homme, 16. august on Keskkonnametile  vastuväidete esitamise tähtaeg Paasi karjääri keskkonnamõju hindamise programmi kohta.

Haljala valda, Paasi külla, Lahemaa rahvuspargi kõrvale taotletakse keskkonnaluba 58 ha suuruse lubjakivikarjääri rajamiseks (30 aastaks).  Karjäär jääb meie talu piiridest 250m kaugusele.

Plaanitav karjäär jääb Põhja-Eesti kultuuripärandi objektide – Palmse mõis (11 km), Sagadi mõis (3,5km) ja Vihula mõis (2km) – vahele ja asub 1,7 km kaugusel paeklindi äärest, kust algab ka Lahemaa Rahvuspark. Karjäär jääb ühtlasi rohevõrgustiku tuumala keskele ning st väheneb piirkonna elurikkus, kaovad taimede ja loomade elupaigad, hävivad kaitsealused liigid ning Natura elupaigad. 

2/3 kaevandatavast lubjakivi mahust asub allpool põhjavett. Karjäärist hakatakse välja pumpama suurtes kogustes põhjavett, mis suunatakse aluselise lubjaveena Lahemaa vooluveekogudesse, Natura alale ning edasi merre. See on põhjavee, meie ühise loodusvara mõttetu raiskamine teise loodusvara kaevandamise ja eraettevõtja kasumi nimel ning paikkonna looduse ja püsielanike arvel.

Paeklindi lähistel maastikel toidab põhjavesi, mis on seotud paekivi karstinähtustega, klindialuseid veerikkaid allikaid ning kogu paepealsel alal ojade/jõgede lähteid ja külade kaeve. Piirkonnas, kus kaevandust plaanitakse, on keerukas vetesüsteem, mis mõjutab mitmete kilomeetrite ulatuses inimeste kaevuvett ning põllu- ja metsamaid. Mõjutatud saab nii Mustoja jõgi kogu valgalaga kui ka ümbruskonna jõgede vesikonnad. Vee keemilise koostise muutuse tõttu saab kahjustatud vooluveekogude elustik, sh kaitsealuste kahepaiksete sigimispaigad.

Kohalikud inimesed on vastu karjääri rajamisele antud piirkonnas. Sellega kaasnevad negatiivsed mõjutused on kohalikule loodusele ja inimestele ebaproportsionaalselt suured.

Kogume toetust Haljala vallas Paasi küla lubjakivikarääri rajamise peatamiseks.

Anname allkirjad üle Haljala Vallavalitsusele ja Keskkonnaametile selle protsessi peatamiseks.

Lugupidamisega,

 

Imbi Henno

5175547