Koos kevadega kaasneva suurveega tuletab Keskkonnaamet paisu omanikele või paisu valdajatele meelde, et suurvesi tuleb paisust ohutult läbi lasta. Sellest tulenevalt tuleb paisudel toimuva osas olla valvas ning tegutseda vastavalt tekkinud olukorrale.

Tänavune talv on olnud erakordselt lumerohke, mistõttu toob see endaga kaasa ka keskmisest suurema kevadise suurvee. Suurveega võivad puruneda paisud ja tekkida kahju nii keskkonnale kui ka inimeste varale ja tervisele.

Veeseaduse kohaselt peavad kõik paisu omanikud või valdajad tagama paisu ohutuse. Muuhulgas tähendab ohutuse tagamine ka seda, et paisust ülalpool ei tekiks lubatust suuremat veetõusu ega muid riske, mis võivad endaga kaasa tuua paisu purunemise ning sellest tuleneva keskkonnakahju. Iga paisu omanik või paisu valdaja on kohustatud korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning koristama paisu ette koguneva jää ja prahi, et see ei ummistaks liigveelaset ning ei põhjustaks ülaveetaseme lubatust suuremat tõusu. Keskkonnakahju ohust tuleb teavitada Keskkonnaametit.

Vastavalt veeseadusele peab kõigil Eestis olevatel paisudel olema vee erikaustusluba hiljemalt 01.detsembriks 2012, kuid praeguseks ajaks ei ole kõik paisu omanikud luba taotlenud.
Ka neil paisu omanikel või valdajatel, kel puudub vee erikasutusluba, tuleb paisu purunemisel tekkiv kahju hüvitada ja teavitada paisu purunemise ohust Keskkonnaametit.

Juhul, kui selgub et eelpooltoodud meetmetest ei piisa kevadise suurvee ohutuks läbilaskmiseks, peab nii vee erikasutusluba omav kui ka mitteomav paisu omanik või paisu valdaja võtma ühendust Keskkonnaametiga, et välja selgitada võimalikud meetmed ja tingimused veetaseme alandamiseks. Isikutele, kellele on vee erikasutusluba väljastatud, saab Keskkonnaamet väljastada vajadusel ajutise vee erikasutusloa. Neile, kellele vee erikasutusluba väljastatud ei ole, selgitab Keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega kooskõlas veetaset alandada.

Keskkonnaamet kutsub kõiki paisu omanikke ja valdajaid ning ka tähelepanelikke kaaskodanikke koostööle võimaliku kahju ärahoidmiseks ja tekkiva kahju minimeerimiseks. Samuti palub Keskkonnaamet ennetavalt kõikidel paisu omanikel või paisu valdajatel võtta ühendust Keskkonnaametiga võimalike ennetavate meetmete rakendamiseks ning vajalike kooskõlastuste saamiseks.

Avariist või selle ohust paisul tuleks teavitada Keskkonnaametit (tel 6272 193) ja Keskkonnainspektsiooni (telefonil 1313).