Käesoleva aasta aprilli alguses valmisid Eesti Geoloogiateenistuse hüdrogeoloogide poolt Rapla ja Järvakandi baaskaardilehtede hüdrogeoloogia ja põhjavee kaitstuse teemakaardid ning seletuskiri, mis kirjeldavad piirkonna põhjavett ja selle dünaamikat käsitlevaid teemasid.

  • Veemajandus
  • 14. aprill 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Värsked hüdrogeoloogilised kaardid iseloomustavad maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi ehk Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleksi veejuhtivusomadusi, põhjavee keemilist koostist (mineraalsus ja kõrgema raua sisaldusega alad) ning põhjavee survetasemeid nii Siluri-Ordoviitsiumi kui Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekompleksides. Samuti kajastuvad kaartidel piirkonna suuremad veehaarded, kinnitatud varuga põhjaveehaarded ning allikad ja karstialad.

Eesti Geoloogiateenistuse hüdro- ja keskkonnageoloogia osakonna juhataja Andres Marandi: „Eesti Geoloogiateenistuse kodulehelt leitavad kaardid on ennekõike vajalikud põhjavee kasutuse planeerimisel antud piirkondades ning samuti aluseks erinevate keskkonnaalaste otsuste tegemisel, mis vajavad informatsiooni põhjavee kaitstuse kohta.“

Põhjavee kaitstuse kaardid kirjeldavad esimese aluspõhjalise põhjaveekompleksi põhjavee kaitstust maapinnalt lähtuva reostuse eest. Kaartidel on Rapla ja Järvakandi ala jaotatud pinnakatte setete paksuse, litoloogia ja filtratsiooniomaduste alusel viieks klassiks: kaitsmata alad, nõrgalt kaitstud alad, keskmiselt kaitstud alad, suhteliselt kaitstud alad ja kaitsmata alad.

Valminud kaardid leiab EGT kodulehelt, kus soovijatel on võimalus alla laadida ka kaartide aluseks olevad ruumiandmed.