28.mail saab Eesti Maaülikooli aulas teoks rohelise majanduse teemaline foorum "Nutikas roheline majandus - uus võimalus Eestile?", kuhu oodatakse teadlaseid, ettevõtjaid, riigi ning kohaliku omavalitsuse esindajaid ja kõiki teisi, kes tunnevad muret Eesti jätkusuutliku arengu pärast.

Miks on rohelisest majandusest rääkimine oluline?

Kliimamuutused ja loodusressursside vähenemine tekitavad vajaduse uute mängureeglite järele, mida ühelt poolt võib vaadelda tingimuste karmistamisena, kuid teiselt poolt ka uute võimalustena.

Võtmeküsimuseks on ökoloogiliselt efektiivse jätkusuutliku rohelise majandusmudeli mõju uute töökohtade tekkele, tööhõivele ja majanduskasvule.

Eesmärk on läbi uute teadmiste ja tehnoloogiate ning taastuvate loodusvarade säästliku kasutamise jõuda investeeringute suurema tootlikkuseni, vähendades samaaegselt raiskamist ning kahjulikku mõju keskkonnale.

Kes rohelise majanduse teemadel kaasa räägivad?

Riigi ülesandeks on kujundada stabiilne investeerimiskeskkond, mis suunaks ettevõtjaid jätkusuutlikkusse majandamisse investeeringuid tegema.

Ettevõtjad peavad püüdlema mõtteviisi poole, et jätkusuutlik majandamisviis avab võimalusi ja on tasuv.

Oluline osa on kodanikel, kes oma käitumise ja valikutega avaldavad suurt mõjujõudu nii riigile kui ettevõtetele.

Miks ise kaasa rääkida?

OECD on asunud koostama rohelise majanduskasvu strateegiat ning Euroopa Liit koostab majanduskasvu- ja tööhõive strateegiat Euroopa 2020. Mõlemad dokumendid peavad teadmistepõhise rohelise majanduse ülesehitamist üheks teaduse- ja innovatsiooni võtmeküsimuseks.

Selles kontekstis on väga oluline iga liikmesriigi lähima kümne aasta plaanide väljatöötamine ning oma kodanikkonna kaasamine otsustus- ja arenguprotsessidesse.

Eesti Maaülikooli, Säästva Arengu Komisjoni ja Säästva Eesti Instituudi eestvedamisel toimuva foorumi eesmärgiks on hoogustada siseriiklikku arutelu jätkusuutliku rohelise majanduse teemadel.

Osavõtuks registreeruge hiljemalt 20. maiks EMÜ koduleheküljel: http://www.emu.ee