Eesti Roheline Liikumine ja Eestimaa Looduse Fond saatsid 6. jaanuaril 2010. aastal Euroopa Komisjonile ametliku palve uurida, kas Läänemere gaasitrassile luba andes täideti korrektselt Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõudeid. Keskkonnaühendused viitavad oma kaebuses võimalusele, et Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa on eiranud Euroopa Liidu kolme erineva keskkonnadirektiivi mõtet. Euroopa Komisjoni peab ühe kuu jooksul otsustama, kas algatab Eesti keskkonnakaitsjate kaebuse alusel ametliku rikkumismenetluse.

"Meie kaebus ei peata Läänemere gaasitrassi ehitamist, kuid loodetavasti selgub, kas loa andmise aluseks olnud keskkonnauuringud olid piisavad või mitte," selgitas Eesti Rohelise Liikumise juhatuse esimees Jana Adari. "Soovime, et tulevikus oleks sarnaste suurprojektide algatamisel selgus, kui põhjalikult tuleb keskkonnamõjusid hinnata."

Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Jüri-Ott Salm: „Keskkonnamõjude hindamise protsessis on Nord Stream AG esindajad viidanud sellele, et tegemist on ühe mahukama keskkonnamõjude hindamise protsessiga Läänemerel. Kui aga vaadata selle sisu, on  kahjuks tekkinud kahtlused mitmetes keskkonnamõju hindamise aruandes esitatud väidetes. Samuti on jäänud hindamata maismaa marsruudi rajamise võimalus. Need asjaolud annavad põhjuse nõuda gaasijuhtme rajamine katki jätta või täiendada puudujääke“. 

Kaebuses viidatakse võimalusele, et Nord Stream'i keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiites rikkusid nii Soome, Rootsi, Taani kui Saksamaa Euroopa Liidu keskkonnamõjude hindamise direktiivi (85/337/EEC), linnukaitse- (79/409/EEC) ja elupaigadirektiivi (92/43/EEC). Eesti Rohelise Liikumise ekspert Peep Mardiste täpsustab: “NordStream’i keskkonnamõjude hindamisel on alahinnatud mitmeid riskitegureid, mistõttu võib Nord Stream’i gaasijuhtme ehitamine kahjustada Läänemere tundlikku ökosüsteemi ja seada ohtu inimeste tervise. Üheks alahinnatud riskiks on põhjasetetesse ladestunud dioksiinid ja teised ohtlikud ühendid, mis toru paigaldamise käigus paratamatult merevette satuks. Kui Euroopa Komisjon peab kahtlust põhjendatuks, algatatakse rikkumismenetlus ning taotlus võib välja jõuda Euroopa Kohtuni ja lõppeda liikmesriigi jaoks rahatrahviga“.

Vastuseisu Läänemere gaasijuhtmele on avaldanud paljud keskkonnaorganisatsioonid. Eestimaa Looduse Fond esitas 2009.a. novembris Soome Vaasa halduskohtusse kaebuse, millega vaidlustas Nord Stream AG loa miinide õhkimiseks gaasijuhtme teel. Rahvusvaheliselt on pöördumisi Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide poole on teiste seas teinud keskkonnaühenduste võrgustikud Euroopa Keskkonnabüroo (European Environment Bureau), Puhta Läänemere Ühendus (Coalition Clean Baltic) ja WWF. Eestis on kriitilisi seisukohti avaldanud Teaduste Akadeemia, gaasitoru kohta tegi avalduse ka Riigikogu.

Euroopa Komisjonile saadetud kaebuse tekst: www.roheline.ee, www.elfond.ee.