Võrumaal Kurenurme päikesepargis on võetud eesmärgiks päikeseenergiat vesinikuna salvestada. Projekti on kaasatud ka SEI Tallinn.

Viido Polikarpuse eestvedamisel Võrumaal Keema külas rajatud Kurenurme päikesepargis, kus hakati elektrit tootma sel kevadel, seisavad hetkel neli üheteistkümnest energiatornist jõude. Seda põhjusel, et kohalik alajaam ei võimalda kogu toodetud elektrit vastu võtta.

Lahendusena nähakse võimalust päikeseenergia abil toodetud elekter vee elektrolüüsi kaudu vesinikuks ja hapnikuks muundada. Teisisõnu, salvestada elekter universaalse ja puhta kütusena. Samuti on võimalik vesinikku toota ka väiketuuliku poolt genereeritud elektri abil. Tänavu sügisel kogunesid teemast huvitatud entusiastid, sh teadlased Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka SEI Tallinnast, et alustada selles projektis koostööd.

Vesinikuenergeetika on Maailma Energeetikanõukogu poolt tunnistatud lähikümnendite teedrajavaks arengusuunaks, kuna taastuvenergiaallikana on vesinikul perspektiivi süsinikuvaba majanduse loomisel. Vesiniku näol salvestatud päikeseenergiat on võimalik kasutada ka siis, kui päike ei paista.

Üheks perspektiivikamaks rakenduseks on vesinikuenergia kasutamine kütuseelementidel töötavates autodes ja bussides. Seda eriti linnaliikluses, kuna heitgaaside asemel jääb vesinikust järele vaid veeaur. Samuti saab vesinikku kasutada majade kütmiseks või vajaliku elektri tarbimise tipukoormuse katmiseks.

Vesiniku tootmisele lisab perspektiivi see, et päikesepaneelide tootmine ja installeerimine on teinud läbi hüppelise arengu ja on muutumas järjest soodsamaks ja kättesaadavamaks. Ka Eestis on 2014. aasta seisuga jaotusvõrguga ühinenud mikro- ja väiketootjate koguvõimsus üle kolme megavati.

SEI Tallinna kliima-ja energiaprogrammi vanemekspert Tiit Kallaste esitles päikeseelektri tootmise ja salvestamise perspektiive ka 12. novembril Maaülikoolis toimunud 17. taastuvenergia rakendamisele pühendatud konverentsil. Stendiettekanded on ka artiklitena saadaval konverentsi kogumikus (lk. 33-44 ja ühisartikkel Viido Polikarpusega lk. 58 – 69).

Vaata fotosid SEI veebist.