Hiljuti lõppenud õhumõõtmiste kokkuvõte näitab, et Sillamäe linnas on välisõhu kvaliteet võrreldes 2014. aasta mõõtmistulemustega paranenud, siiski peavad sadamas tegutsevad ettevõtted koostama lõhnaaine vähendamiseks tegevuskavad.

  • Kliima
  • 27. oktoober 2020
  • Foto: Sillamäe sadam. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Linnaelanike jätkuvaid kaebusi silmas pidades tellis Keskkonnainspektsioon 2019. aastal Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt jätku-uuringu „Lõhnaainete esinemise hindamine välisõhus rastermeetodiga Sillamäel“. Uuringu eesmärk oli hinnata lõhnaaine esinemissagedust ning 2014. aasta hindamistulemuste põhjal rakendatud lõhnaainete vähendamise tegevuskavade tulemuslikkust.

Kuus kuud kestnud ja kolmes mõõtepunktis toimunud lõhnaaine mõõtmistulemustest nähtus, et kui kahes Sillamäe linna mõõtepunktis jäi lõhnaaine esinemise sagedus vahemikku 11-14%, siis Sillamäe linnast lõunasse jäävas suvilate piirkonna mõõtepunktis saadi tulemuseks 21%. Lõhnaaine häiringutase loetakse ületatuks 15% juures.

„Võrreldes 2014. aasta uuringuga ei esinenud enam häiringutaseme ületamist Sillamäe linna mõõtepunktis, samuti on viimastel aastatel veidi vähenenud Sillamäe lõhnakaebuste arv,“ märkis Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor Kuldar Rikma. „Uuringus toodi välja, et kui 2014. aastal laekus valdav osa kaebustest lõuna- ja kagutuulte korral, siis 2019. aastal oli olukord muutunud. Valdav osa kaebustest esitati, kui puhusid loodekaare tuuled, mis viitab Sillamäe sadama heiteallikatele. Ühtlasi annab uuring kinnitust, et tänu aktsiaseltsi Enefit Energiatootmine koostatud lõhnaaine vähendamise kavale ja rakendatud meetmetele on piirkonna välisõhu kvaliteet paranenud,“ lisas Rikma.

Keskkonnainspektsioon edastas uuringu tutvumiseks Sillamäe sadama ettevõtetele Alexela Logistics AS, Silpower Aktsiaselts, EuroChem Terminal Sillamäe Aktsiaselts, AS DBT ja NPM Silmet OÜ. Kuna Sillamäe sadama piirkonna heiteallikad kuuluvad mitmetele keskkonnakaitselubadega käitistele, tuleb lõhnahäiringu puhul arvestada nende koosmõjuga. Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele võib lõhnaaine esinemise vähendamise meetmete rakendamist ja lõhnaaine esinemise vähendamise kava koostamist nõuda igalt käitajalt eraldi või käitajatelt ühiselt.

Keskkonnainspektsioon saatis eile kõigile viiele ettevõttele teated haldusmenetluse alustamise kohta eesmärgiga kohustada ettevõtteid koostama lõhnaaine vähendamise tegevuskavad. Kavade täitmist kontrollib Keskkonnainspektsioon koostöös Keskkonnaametiga.

Uuringu tulemusi saab vaadata keskkonnainspektsiooni kodulehelt.