Sonda valla elanikud esitasid keskkonnaministeeriumile petitsiooni Kiviõli Keemiatööstusele kaevandamisloa väljaandmise vastu. Petitsioonile on allkirja andnud 127 inimest, mis moodustab ligikaudu 15 % valla elanikkonnast.

Sonda valla elanikud paluvad keskkonnaministeeriumil keelduda Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri teisel mäeeraldisel kaeveloa väljastamisest Kiviõli Keemiatööstusele kuni on teostatud uus keskkonnamõjude hindamine ning kuni ettevõte kõrvaldab olemasolevad keskkonnaalased rikkumised juba töötavas karjääris ja tehases.

Petitsioonile allakirjutanud teatavad, et esimesel mäeeraldisel ei ole Kiviõli Keemiatööstus järginud kaevandamise nõudeid ega täitnud kohalikele elanikele antud lubadusi. Seni on rajamata lubatud kaevud ning paljud karjääri läheduses elavad inimesed on jäetud ilma puhta veeta.

Möödunud aasta detsembris toimunud uue kaevandamisloa avalikul arutelul selgus, et Kiviõli Keemiatööstus on rikkunud mullakaitsenõudeid, jättes kogu karjääri alal mullakihi eraldamata, segades selle aluskivimitega ning jätnud puistangutesse.

Sonda valla elanikud leiavad, et kaevandamise keskkonnamõjude hindamiseks tuleb läbi viia uus menetlus. Eelmisest hindamisest on varsti möödas kuus aastat ning piirkonna keskkonnaseisund on seoses esimese karjääri tegutsemisega oluliselt muutunud.

“Esiteks on muutunud ala veetase,” selgitas elanike esindaja Aleksander Sinimäe. “Teiseks võis kaevandaja poolt reostunud karjäärivee juhtimine Erra jõkke oluliselt mõjutada piirkonna keskkonnataluvust. Seepärast tulebki läbi viia uus keskkonnamõjude hindamine. Vastasel juhul ei saa väita, et piirkonna keskkonnaseisund ei ole kuue aasta jooksul muutunud,” rääkis Sinimäe.