Eesti Taastuvenergia Koda peab Elektrituruseaduse menetlemisega taasalustamist õiguskeskkonna selginemise seisukohalt oluliseks, ent riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele ja keskenduma sektori jätkusuutlikule arengule.

  • Energeetika
  • 15. september 2015
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti sõnul ootab taastuvenergia sektor seaduseelnõult stabiilse ning ettenähtava seadusandliku keskkonna pakkumist.

Õiguskeskkonna selginemine võimaldaks lõpuni viia mitmed hetkel pooleliolevad olulised projektid ja alustada saaks ka uutega. “Riik peab vältima ühepoolseid muudatusi olemasolevatele taastuvenergia tootjatele.  Sõltumatud erainvestoritest energiatootjad on valmis valdkonna arengusse jätkuvalt panustama – seda näitavad senised investeeritud enam kui 600 miljonit eurot, 3100 loodud töökohta, 21 miljonit eurot riigile tasutavaid iga-aastaseid palgamakse, ” lausus Taastuvenergia Koja juht Tammist.

Koja hinnangul on oluline tagada taastuvenergia sektori jätkusuutlik areng. „Kindlasti ei taga jätkusuutlikkust eelnõus loodud võimalused põlevkivijaamades puidu masspõletamise toetamiseks. Masspõletamine tähendaks puidu ebaefektiivset kasutamist, mis koormaks tarbijaid, ettevõtlust ja keskkonda,“ tõdes Tammist. „Puidu hinna tõstmine läbi masspõletamise toetuste tabab kõige valusamalt kodumajapidamisi, seda kas siis keskküttekulude või küttepuude hinna tõusu näol,“ leidis Tammist.

Koja hinnangul peaks riik puidu masspõletamise asemel panustama uutele koostootmisvõimsustele, mis lisavad regionaalset elektrienergia varustuskindlust. Seeläbi saaks kasutusele võtta kohalikku hakkepuitu ja luua uusi töökohti.

Eelnõu menetlemise käigus loodab Koda leida lahenduse tuulenergia tootjate osas, sest eelnõu ei ole  käesoleval hetkel kooskõlas memorandumiga, mille sõlmis 19.07.2012. a Koda Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, muutmaks taastuvenergia toetusskeemi Elektrituruseaduses. Koda loodab leida riigiga ühiselt lahendusvariandi, mis olemasolevad tuuleenergia tootjaid ei kahjustaks ning kus riik täidab omalt poolt lubaduse kaotada tuulenergiale seatud aastase 600 GWh mahupiirangu.

Koda loodab, et algavasse Elektrituruseaduse muutmise protsessi kaasatakse erinevaid osapooli, arvestatakse sõlmitud memorandumiga ning tagatakse investoritele õiguskindlus.