Keskkonnaamet küsib Tallinna linna arvamust geoloogilise uuringu läbiviimiseks uue karjääri avamiseks Nõmmel, Viljandi maantee ja Raku järve vahelisel maa-alal. Tallinn on uue karjääri avamisele resoluutselt vastu ning jätab selle taotluse kooskõlastamata.

„Paraku teame, et karjääride avamisega kaasneb suur mõju keskkonnale laiemalt ning uus kaevandus mõjutaks oluliselt Raudalu ja Männiku asumites elavate inimeste elukvaliteeti. Kuigi meil on seadusega ette nähtud kaks kuud taotlusele vastamiseks, võime juba praegu selgelt öelda: me ei kooskõlasta selle geoloogilise uuringu loa taotlust ehk teisisõnu ei luba uue karjääri avamist Tallinna linnas,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Luba taotletakse geoloogilise uuringu läbiviimiseks Nõmme linnaosas 8,24 hektari suurusel kinnistul Viljandi mnt 34a, mis kuulub riigile. Taotluse on esitanud ettevõte Sokkel Karjäärid OÜ. Lube geoloogiliste uuringute läbiviimiseks annab või keeldub sellest riiklik Keskkonnaamet. Kohalik omavalitsus saab aga avaldada Keskkonnaametile sellel teemal arvamust.

Männiku piirkonna põhjaveevaru on seotud liivakarjääride veega, seega võib uus kaevandus ohtlikult mõjutada laiemat territooriumit. Lisaks on Tallinna lõunapiiril asuvate Raku ja Männiku järvede piirkond Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 alusel Tallinna joogivee allikas. Ala, kus soovitakse uuringut läbi viia, on praegu kaetud metsaga ning selle kadumine mõjutaks oluliselt ka selles piirkonnas kasvavaid taimi ja elavaid loomi. Potentsiaalse karjääri asukoha läheduses asub veel kaitsealune Männiku rändrahn, mis on Tallinna suurimaid.

„Tallinnal on pikaajaline kogemus Väo karjääri negatiivsete mõjudega, mille hulka kuuluvad tolm, lõhketöödest tekkiv lärm, ümberkaudsetele teedele mustust kandva ja teid kahjustava töötranspordi liiklus ning muud tegurid, rääkimata laiemast kahjulikust mõjust looduskeskkonnale. Oleme seisukohal, et linnas pole kohta uutele karjääridele,“ selgitas Svet.