Valitsus nõustus Kliimaministeeriumi ettepanekuga arvata kaitse alt välja Tartu maakonna 13 kaitsealust objekti, sh 11 parki ja puistut ning üks selektsiooniaed ja üks dendraarium, sest need on aja jooksul kaotanud oma looduskaitseväärtuse või suisa hävinud. Ekspertiiside käigus leitud ja jätkuvalt kaitset vajavad väärtused säilitatakse järeltulevatele põlvedele muul moel.

Riikliku kaitse kaotavad Alatskivi parkmets, A. Kurvitsa selektsiooniaed, Issaku park,  Jaan Porti dendraarium, Mäksa kuusikud, Kastre park, Kurista park, Käo park, Lustimägi, Maarja põlispuude grupp, Seedrisalu, Valguta park ja Võnnu pastoraadi park.

Parkide peamised kaitseväärtused on ajalooliselt kujunenud planeering, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtuslik puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnalised kujunduselemendid. Ekspertiiside käigus tuvastati, et mitmed lehtpuuliigid on parkides saavutanud oma võimaliku eluea piiri. Veel kinnitas ekspertiis, et pikaajalise hooldamatuse ja tormide tõttu on pargid kaotanud praeguseks suurema osa rajamisaegsest ja kaitse alla võtmise põhjenduseks olnud väärtustest. Selektsiooniaed ja dendraarium on samuti kaotanud oma looduskaitselised väärtused.

Puistud, dendraariumid ja selektsioonaiad koosnevad kodumaistest puuliikidest ja neid omal ajal kaitse alla võetud lähtuvalt maastikukujunduse seisukohast.

Ökoloogiliselt oluliste väärtuste kaitse on tagatud:

•    Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) andmetel on kaitse alt väljaarvatavate Kastre, Kurista ja Võnnu parkide ning Alatskivi parkmetsa ja Seedrisalu territooriumilt leitud looduskaitsealuseid II ja III kaitsekategooria taime- ja loomaliike, kelle säilimine tagatakse isendikaitse kaudu.

•    Lustimägi on kaitse all kohalikul tasandil, lisaks on seal tagatud vääriselupaiga kaitse metsaseaduse alusel. 

•    Vääriselupaiga kaitse kehtib ka Alatskivi parkmetsas. 

•    Valguta pargi on soovinud Elva Vallavalitsus võtta kohaliku kaitse alla. 

Tartu maakonnas kaitse alt väljaarvatavaid objektide kogupindalaga 50,5 ha, millest eraomand 22,2 ha, riigiomand 17,4 ha ja munitsipaalomand 10,9 ha.