Ravila tn 77 kinnistule ohtlike jäätmete käitlushoonet rajav AS Epler & Lorenz esitas linnavalitsusele muudatusprojekti, mis muudab hoone kõrgust. Linnavalitsus väljastas muudetud ehitusprojektile tänasel istungil uue ehitusloa.

  • Jäätmed
  • 14. veebruar 2024
  • Foto: Jäätmete kogumine 7 erinevasse liiki. Janek Jõgisaar, bioneer.ee

Varem, 2022. aasta oktoobris ehitusloa saanud ehitusprojektis oli hoone maksimumkõrguseks 16,1 meetrit maapinnast ja sügavuseks 2,5 meetrit (tehnoseadmete alused olid viidud maapinnast 2,5 m sügavamale). Esitatud muudatusprojektiga on suurendatud hoone maapealset kõrgust ja kõrgema osa mahtu, sest loobutud on maa-alusest ehitusest.

Abilinnapea Elo Kiiveti sõnul vajab hoones kasutusele võetav uusim tehnoloogiline lahendus siseruumi puhaskõrgusena osaliselt  18 meetrit.

„Sellest lähtuvalt on hooneosade maksimaalseks kõrguseks maapinnalt kuni 20 meetrit. Projekt vastab keskkonnamõju hindamise tingimustele ja sellega ei kaasne negatiivseid mõjusid. Kohapeal jääksoojusest elektrienergia tootmine võimaldab ära kasutada jäätmepõletusest tekkivat soojusenergiat,“ selgitas abilinnapea.

Muudatusprojektiga kavandatakse hoone maksimaalseks kõrguseks maapinnalt 19,8 meetrit, mis moodustab ca 40% ehitisealusest pinnast (rohkem kui varasema ehitusloaga). Tehnoloogilised seadmed on toodud maapinna tasandile. Lähtuvalt hoone funktsionaalsusest ja prügipõletuse tehnoloogiast osutus masinasaali põrandatasapinna rajamine 2,5m maapinnast allapoole ebamõistlikuks ja kohati ka teostamatuks seoses erinevate ruumide teenindamise ja ligipääsude vajadusega.

Maksimaalse kõrguse suurenemine ja maksimaalset kõrgust vajava hooneosa pinna suurenemine on tingitud täpsustatud tehnoloogilisest lähteülesandest. Põletustehnoloogia tarnija hinnangul on ruumi kõrgus seadmete hoolduseks hädavajalik, et tagada seadmete tõrgeteta töö ja maksimaalne efektiivsus nende eluea jooksul. Täiendavalt on hoonesse lisandunud auruturbiin koos generaatoriga ja võimalus lülituda soojatootjana avalikku küttevõrku. Projektlahendus toetub varasemalt välja töötatud ja ennast tõestanud süsteemidele, mis on kasutusel ka mujal Euroopas.

Maa-aluse osa sügavuse vähendamise ja hoone maatasapinnale tõstmise otsust toetab ka keskkonnamõjude hindamise aruanne. Täiendava eksperthinnangu kohaselt vastavad projekteeritud käitis ja selles kavandatavad tegevused keskkonnanõuetele.

Kavandatava hoone ligikaudu 20meetrine kõrgus maapinnast on kooskõlas Tartu linna strateegiliste arengudokumentidega ning toetab parima keskkonnatehnoloogia lahenduse rakendamist. Linnavalitsus leiab, et esitatud muudatusprojekt on kooskõlas planeeringutega ning sobitub ümbritsevasse keskkonda.

Seoses muudatusprojekti ja uue ehitusloa taotluse esitamisega tunnistas linnavalitsus kehtetuks varem (2022. a oktoobris) jäätmekäitluse hoone püstitamiseks väljastatud ehitusloa.

Ravila tn 75a ja Ravila tn 77 krundil asub ASile Epler & Lorenz kuuluv Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete käitluskeskus, mis tegeleb ka ohtlike jäätmete põletamisega. Linna üldplaneering näeb maa-alal ette keskkonnaohtlike jäätmete käitluse jätkumise.